28 Ocak 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32087

YÖNETMELİK

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/4/2014 tarihli ve 28977 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”

“k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”

“l) YDS/e-YDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavını/elektronik yabancı dil sınavını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Koruma ve Güvenlik Görevlisi,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Kurumda en az altı ay çalışmış olmak,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “santral memuru, sekreter,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“2) Avukat, sivil savunma uzmanı, APK uzmanı, uzman, mühendis, istatistikçi, mütercim, çözümleyici ve programcı kadrolarında ayrı ayrı ya da birlikte en az iki yıl; şef ve kütüphaneci kadrolarında ayrı ayrı ya da birlikte en az dört yıl; bilgisayar işletmeni, tekniker, memur ve teknisyen kadrolarında ayrı ayrı ya da birlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,”

“2) En az üç yıl hizmetli kadrosunda çalışmış olmak,”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Almanca, İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden YDS/e-YDS’den en az (B) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Aday memur statüsünde bulunanlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuruda bulunamazlar.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulünde yapılır ve konu başlıkları sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavı, Kurumca yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine uygun olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Sınava katılacaklarda Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Yazılı sınavların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılması halinde, sınavın yürütülmesine ve sınava ilişkin hususlara, Kurum ile sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş arasında yapılan protokolde yer verilir.

(5) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 12/A- (1) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır.

(2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19- (1) Sınavlarda başarılı olarak ataması yapılanların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”

MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.