23 Ocak 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32082

YÖNETMELİK

Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ÇESAM): Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Çevre ile ilgili alanlarda disiplinler arası bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak.

b) Yerel yönetim bileşenleri ile koordinasyon halinde çevre sorunlarının çözümü doğrultusunda yöntem ve öneriler geliştirmek ve bunları uygulamak.

c) Çalışma sonuçlarını ilgili yurt içi ve yurt dışı yabancı kuruluşlara aktarmak.

ç) Çevre konusunda yayın, eğitim, danışmanlık, proje, üretim gibi çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çevre sorunlarının çözümüne yönelik bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak ve yaptırmak; bunları teşvik ve koordine etmek.

b) Yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler, diğer araştırma kurumları, uluslararası kuruluşlar ve yerel yönetimlerle iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, yaz okulu ve buna benzer mezuniyet sonrası ve/veya hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak ve gerektiğinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

d) Üniversitede çevre konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencileri desteklemek, mevcut araştırma, uygulama ve eğitim altyapısını geliştirmek, eğitim faaliyetlerini desteklemek, öğrencilere staj imkânı sağlamak.

e) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü yayın yapmak, süreli yayınlar çıkarmak, yayın çalışmalarına katılmak ve desteklemek, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.

f) Çevre kalitesinin izlenmesi ve denetlenmesi için programlar geliştirmek ve uygulamak; ilgili mevzuat uyarınca işletme ve tesis kontrol çalışmaları yapmak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etüt, proje, analiz, laboratuvar deneyleri ve buna benzer çalışmaları yapmak; rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

ğ) Teknoloji transferi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi üzerinde araştırma ve uygulamalar yapmak.

h) Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik teknolojik uygulamalar ve üretim çalışmaları yapmak veya yaptırmak, çalışma alanları doğrultusunda laboratuvar, atölye ve gözlem yerleri kurmak ve yönetmek, Merkez faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar edinmek.

ı) Merkezin kuruluş amacına, 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

i) Su kirliliği, hava kirliliği (özellikle Bitlis il merkezi ve Tatvan için), toprak kirliliği, gürültü kirliliği, toprak erozyonu, kullanıma uygun olmayan çöp deponi sahaları ve benzeri konularda araştırma ve inceleme faaliyetleri gerçekleştirmek, kirliliğin ve düzensizliğin giderilmesi yönünde alternatif metotlar belirlemek.

j) Deniz, göl (özellikle Van Gölü için), akarsu ve yeraltı suyu kirliliği ile düzenli çöp deponi sahalarının kurulması ile ilgili araştırma-geliştirme, fizibilite, master plan, çevre yönetim planları ve benzeri raporların hazırlanması için çalışmalarda bulunmak.

k) Su kirliliği, toprak kirliliği ve hava kirliliği için ölçüm çalışmaları yürütmek.

l) Yeni kurulacak tesisler için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), fizibilite ve benzeri raporlar hazırlamak.

m) Toprak kirliliğinin giderimi ve kirlenmiş sahaların rehabilitasyonuna yönelik projeler hazırlamak ve uygulamak.

n) Toplumu oluşturan bireylerin yaşamları süresince olumlu davranış değişimlerine sahip olmalarını sağlanmak, bu kapsamda insanların doğal, tarihi, ekonomik, sosyal, kentsel, kırsal, tüm çevreyle olan ilişkilerinin kavratılarak çevreye sahip çıkılmasını sağlamak amacıyla eğitim kampanyaları düzenlemek.

o) Çevre kirliliğinin Bitlis ilinin tarihi ve kültürel dokusuna olan etkilerini belirlemek ve alternatif çözümler sunmak.

ö) Bitlis ili enerji ihtiyacının karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8- (1) Müdür; Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda görevli bulunan öğretim elemanları arasından üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri, Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (l) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak ve bunun için gereken her türlü tedbiri almak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

ç) Merkezin yıllık bütçe tekliflerini hazırlayarak ilgili makamın onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Merkezin iş birliği yapacağı diğer merkez veya kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

f) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra bunları Rektörün onayına sunmak.

g) Merkezin idarî işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisiyle çevre bilimleri alanında çalışmaları olan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi ve Müdür olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üyesi olmamaları durumunda, oy hakkı olmadan toplantıya katılabilirler. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Müdüre yardımcı bir organdır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet programı ve raporunu hazırlamak ve Rektöre sunmak.

b) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesi içinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak.

c) Merkez bünyesinde konuların özelliklerine göre gereken geçici veya sürekli çalışma gruplarını kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ile yöneticiler, yönetici yardımcıları, koordinatörler, danışmanlar ve diğer elemanlara ilişkin Müdürün önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektöre sunmak.

ç) Merkez tarafından desteklenecek araştırma ve uygulamalar için araştırıcı destekleme esaslarını belirlemek ve destek taleplerini karara bağlamak.

d) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu kadrolara yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.

e) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; konu ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları ve öğretim üyeleri ile istekleri halinde Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalarda bulunan özel veya resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri, bu konuda hizmetleri olan kişiler, diğer disiplinlerdeki uzmanlıklarıyla tanınan bilim adamı ve yöneticilerle, Merkezin ihtiyaç duyduğu diğer alanlardan katılanlardan Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla altı kişiden ve Müdürden oluşur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine en az yılda bir kez toplanır ve tavsiye nitelikli kararlar alır. Toplantılarda salt çoğunluk aranır. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişarî nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13- (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmaları yürütmek ve verimliliği artırmak amacıyla Rektörün onayı ile bir öğretim elemanı başkanlığında çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkanları, Rektörün onayı ile değiştirilebilir.

Proje ilkeleri

MADDE 14- (1) Araştırma projelerinin hazırlanması, incelenmesi, izlenmesi ve karara bağlanmasında; Üniversite tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 15- (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Demirbaşlar

MADDE 17- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19- (1) 8/7/2016 tarihli ve 29764 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.