20 Ocak 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32079

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ İNSAN

KAYNAKLARI SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yarışma sınavı, alınacak personelin unvanı, sayısı ve sınava ilişkin diğer bilgilerin nerede ilan edileceği hususları sınavın başlama tarihinden en az on beş gün önce ilan.gov.tr sitesinde ilan edilir. Yarışma sınavına katılmak için gerekli genel ve özel şartlar, alınacak personelin unvanı, nitelikleri ve sayısı, son başvuru tarihi, başvuru yeri ve başvuruda istenecek belgeler ile sınav tarihi, saati ve yeri ayrıca TİM/Birliğin internet sitesinde son başvuru tarihine kadar yayımlanır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına “genel sekreter yardımcılarından biri” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya TİM Genel Sekreteri tarafından görevlendirilen şube müdürü veya dengi unvanda çalışan TİM personeli” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.