20 Ocak 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32079

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli olarak birlik genel sekreterliğinde istihdam edilen personel sayısı, daimi hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personel sayısının yüzde on beşini ve her halükarda yirmi kişiyi geçemez. Bir önceki yıl personel giderleri, gelirlerinin yüzde kırkından fazla olan birliklerce, belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli yeni personel istihdam edilemez. Projenin toplam giderlerinin asgari yüzde ellisinin ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonlarla karşılanması kaydıyla, münhasıran o projenin yürütülmesi için istihdam edilen personel için bu fıkrada yer alan yüzde on beş ve yirmi kişi sınırı uygulanmaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına “personel için” ibaresinden sonra gelmek üzere “brüt” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “tüzük,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve sekizinci fıkrasında yer alan “6762” ibaresi “6102” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Belirli süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmesi düşünülen personelden 7 nci maddenin yaş sınırı ve eleme sınavı hariç olmak üzere sekiz, dokuz, on ve on birinci fıkralarında belirtilen şartları taşıyanların aylık çıplak ücreti, ilgili fıkrada belirtilen unvana işe başlamada hak tanınan aylık çıplak ücretinden fazla olmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından sözleşme süresince geçerli olmak üzere belirlenir. Projenin toplam giderlerinin asgari yüzde ellisinin ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonlarla karşılanması kaydıyla, münhasıran o projenin yürütülmesi için belirli süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personelin çıplak ücreti bu fıkrada belirtilen ücret sınırının iki katını aşamaz. Belirli süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personele grup ve basamak ilerlemesi yapılmaz.

(8) Özel hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmesi düşünülen personelin aylık ücreti ve tanınacak diğer haklar, yönetim kurulu tarafından sözleşme süresince geçerli olmak üzere belirlenir ve ücretlerin yıllık toplamı, ilgili genel sekreterlikteki genel sekreterin bir yıllık maaş toplamından fazla olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecek ücret tavanını geçemez. Özel hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personele grup ve basamak ilerlemesi yapılmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına “personelin aylık” ibaresinden sonra gelmek üzere “çıplak” ibaresi eklenmiş, birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Brüt” ibaresi “Temel” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “çıplak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “giydirilmiş ücret olarak ay sonunda ödenir” ibaresi “hesaplanan brüt ücrettir” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Personelin ücretleri ay sonunda ödenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı “Performans Primi” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasında yer alan “Ayrıca personele” ibaresi “Personele” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “5.346” ibaresi “7.128” şeklinde, “3.529” ibaresi “4.706” şeklinde ve “belge ibraz tarihini takip eden ayın ilk gününden” ibaresi “belgenin ibraz edildiği tarihten” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Daimi hizmet sözleşmeli personel ile belirli süreli hizmet sözleşmeli personele, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında;

a) A düzeyinde puan alanlara: 7.128,

b) B düzeyinde puan alanlara: 4.706,

c) C düzeyinde puan alanlara: 2.354,

gösterge rakamlarının Devlet memurlarına uygulanan maaş katsayısı ile çarpılmak suretiyle, belgenin ibraz edildiği tarihten itibaren bildiği her bir yabancı dil için ayrı ayrı brüt lisan tazminatı ödenir. Dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlara da bu fıkrada belirtilen miktarlarda lisan tazminatı ödenir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “daimi hizmet sözleşmeli” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 23/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “28.332” ibaresi “69.340” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan “çıplak” ibareleri ile (c) bendinde yer alan “brüt” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (e) bendine “eğitim ücretinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “en fazla” ibaresi ve “TİM’in uygun görüşü alınmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve TİM tarafından belirlenecek üst sınırı geçmemek” ibaresi eklenmiş ve (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Ulaşım yardımı: Genel Sekreterlere, ulaşımlarını sağlamak üzere araç tahsis edilir. Genel sekreter yardımcılarına, yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde araç tahsis edilebilir. Personelin genel sekreterliğe ulaşımı için servis hizmeti alınabilir. Araç tahsis edilmeyen genel sekreter yardımcılarına ve servis hizmeti alınmayan genel sekreterliklerde personele, esasları TİM tarafından tespit edilmek üzere ulaşım yardımı yapılır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendine “20 yıl” ibaresinden sonra gelmek üzere “(20 yıl dahil)” ibaresi eklenmiştir.

“c) 15 yıldan (15 yıl dahil) 20 yıla kadar hizmeti olanlara 26 işgünü,”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin on dokuzuncu fıkrasında yer alan “ikramiyeler ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kazanılmış ikramiye hakkı

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılan 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca ikramiye ödenen personelin aylık ücretleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği ayı takip eden ay itibarıyla üçte biri oranında artırılır. İlgili personele, bu maddenin yürürlüğe girdiği ay dahil olmak üzere, son ikramiye ödemesinden sonra çalışılan dönem için kıstelyevm uygulanmak suretiyle son defa ikramiye ödenir.”

MADDE 14- Bu Yönetmelik 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.