20 Ocak 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32079

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

VETERİNER SINIR KONTROL NOKTASI MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV

VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemize giriş yapan canlı hayvan, hayvansal yan ürünler dahil tüm hayvansal ürün ve hastalık bulaştırma riski olan sap, saman gibi bir takım bitkisel ürünlerin kalite ve sağlık yönünden kontrollerinin yapılarak insan ve hayvan sağlığının korunmasını sağlamak ve hayvan hastalıklarının yayılması riskini azaltmak, sınırlarda yürütülecek veteriner hizmetlerine ilişkin idari kapasiteyi güçlendirmek suretiyle kurulan veteriner sınır kontrol noktaları ile Merkezi Yetkili Makamın çalışma, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 434 üncü maddesine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“h) Merkezi Yetkili Makam: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Ülkedeki serbest bölgelerin, geçici depolama yerlerinin, gümrük antrepolarının ve gemi kumanyacılığı yapan işletmecilerin listelerini bulundurur, serbest bölgelerde yer alan hayvansal ürün depolayacak geçici depolama yerlerini, gümrük antrepolarını ve gemi kumanyacılığı yapan işletmeleri onaylar, düzenli denetimini yapar, kontrol kayıtlarını tutar ve ulusal mevzuata uygun olmayan ürünlerin serbest bölgelerden ve gümrük antrepolarından başka ülkelere çıkışında ilgili sertifikayı düzenler.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) HACCP yöntemleri, kavram ve ilkeleri, numune alma usul ve esasları.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.