15 Ocak 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32074

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2023/4)

MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)

 

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli

%8

b) 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli

%0

c) 1 yıla kadar vadeli

%0

ç) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli

%0

Müstakrizlerin fonları

%0

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)

 

a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli

%8

b) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli

%5,5

c) 3 yıldan uzun vadeli

%3

ç) Kalkınma ve yatırım bankalarınca 1 yıldan uzun vadeli ihraç edilen menkul kıymetler

%0

”

MADDE 2- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Zorunlu karşılığa tabi yabancı para yükümlülükler için geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 14- (1) Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan yükümlülüklerden Merkez Bankasınca belirlenen yabancı para cinsinden yurt dışından sağlanan 6 aydan uzun vadeli olanların 6/1/2023 tarihine göre artış tutarına Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan zorunlu karşılık oranları 22/12/2023 (dâhil) hesaplama tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanır.

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.