15 Ocak 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32074

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ORMAN MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Temsilcilik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası il ve fakülte temsilciliklerini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“p) Oda çalışmalarının gerektirdiği durumlarda ve şube merkezlerinin bulunmadığı illerde il temsilcilikleri ile fakülte temsilcilikleri kurmak,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Oda Danışma Kurulu; Odanın TMMOB yönetim, yüksek onur ve birlik denetleme kurullarında görev yapan asil üyeleri; Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurullarının üyeleri, şube yönetim kurullarının başkan ve belirleyeceği iki üyesi, Oda Yönetim kurulunca belirlenecek sayıda Oda il ve fakülte temsilcileri; Odanın AR-GE, bilim ve teknik kurul üyeleri, varsa Oda genel sekreteri, uzmanlık kurullarının başkan ya da yazmanlarından oluşur.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Oda Yönetim Kurulunun talebi halinde; Oda Yönetim Kurulunca şube sınırlarında oluşturulan il ve fakülte temsilciliklerinde görevlendirilecek temsilcilere ilişkin olarak görüşlerini bildirmek,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin başlığı ile ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“İl ve fakülte temsilciliklerinin kurulması ve kapatılması”

“(2) Oda faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, coğrafi yapı ve örgütsel gereksinimler göz önünde tutularak, üye sayısı toplamı yirmi kişiye kadar olan illerde, Oda Yönetim Kurulunun kararı ile görev sorumluluğu yönünden doğrudan genel merkeze ve idari açıdan ilgili şubeye bağlı il temsilcilikleri kurulabilir.”

“(4) İl ve fakülte temsilcilikleri,  ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen kuruluş şartlarını kaybetmeleri veya Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Oda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarının ortak yapacakları toplantıda katılanların üçte ikisinin çoğunluk kararı ile kapatılabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin başlığı ile birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl ve fakülte temsilcisi atanması”

“(1) Oda faaliyetleri ile Oda üye ilişkilerini etkin biçimde yerine getirebilecek ve o mahalde oturan Oda asil üyeleri arasından, gerektiğinde ilgili şube yönetim kurulunun görüşleri alınarak, Oda Yönetim Kurulu kararı ile il temsilcisi atanır. Birlik, Oda ve Şube Yönetim Kurulunun asil üyelerinden, Denetim ve Onur Kurulu asil ve yedek üyelerinden temsilci atanmaz.”

“(3) İl temsilcilerine üye toplam sayının elli kişiden fazla olması durumunda bir adet yardımcı birinci fıkraya uygun olarak atanabilir.

(4) Şube merkezinin bulunduğu illere  il temsilcisi atanmaz.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl ve fakülte temsilcilerinin görev, yetki ve sorumlulukları”

“İl temsilcilerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl ve fakülte temsilcilerinin görev süresi, denetimi ve görevden alınması

MADDE 65- (1) İl ve fakülte temsilcilerinin görev süresi bir çalışma dönemidir. Bu süre sonunda yeniden atanabilirler.

(2) İl ve fakülte temsilcileri, Oda denetleme kurulu veya Oda denetleme heyetince denetlenir.

(3) Görevinin gereklerini yerine getirmeyen, etkili ve düzenli çalışmayan veya Odanın kararlarına aykırı tutum ve davranışları bulunan il ve fakülte temsilcileri Oda Yönetim Kurulu kararıyla görevlerinden alınabilir. Oda Yönetim Kurulu; görevinden alınanların yerine gerekirse en geç bir ay içerisinde 63 üncü maddeye göre yeni temsilcilerin atamalarını yapar. Yeni atanan temsilcilerin görev süresi çalışma döneminin sonuna kadardır.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.