9 Ocak 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32068

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FİNANS UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 27/3/2014 tarihli ve 28954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Küresel finans sisteminin etkilediği veya etkilendiği toplumsal hayatın tüm bileşenlerini göz önüne alarak kuramsal ve uygulamalı finans ile ilgili konularda araştırmalar yapmak.

b) Menkul değerler ve türev ürünlerinin fiyatlanması, portföy ve risk yönetimi, piyasa mikro yapısı, büyük veri analitiği ve yatırımcı davranışları gibi konuların gelişimine veri ve analizler ışığında katkıda bulunmak.

c) Dijital sistemler, algoritma bazlı ticaret, dağınık defter yapısı, blok zincir gibi konular dahil olmak üzere yeni teknolojilerin finans dünyasına uygulanmaları ile ilgili araştırmalar yapmak, yenilikçi ürünler ve sistemler tasarlamak.

ç) Yeni finansal ürünlerin ve teknolojilerin piyasa aktörleri ve bireyler tarafından etkin kullanımını desteklemek ve yaygınlaştırmak için danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

d) Finansal düzenleme ve kurumsal yönetim konularında finans, muhasebe, iktisat, hukuk ve tarih temelli bilimsel araştırmalar yapmak.

e) Kültürel ve kurumsal yapılar göz önünde bulundurularak kurumsal yönetim ve finansal faaliyetler alanında en uygun yapı ve düzenlemeler konusunda akademik çalışmalarda bulunmak.

f) Sürdürülebilirlik konusunda finans, iktisat, mühendislik, hukuk, sosyoloji, çevre ve psikoloji temelli bilimsel araştırmalar yapmak.

g) Finans sistemi ve çevre-toplum-yönetim üçlüsünün etkileşimini göz önüne alarak sürdürülebilirlik, gelir/servet dağılımı ve çevresel etkiler konularında araştırmalar yapmak ve finans sistemindeki zararlı bileşenleri ayıklamak yönünde tavsiyeler vermek.

ğ) Finansal piyasalarla ilgili kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile etkin iş birliğine giderek ortak araştırmalar ve veri paylaşımı yapmak ve elde edilen sonuçların pratikte kullanımını sağlamak.

h) Dünyada finans alanında öncü üniversitelerde bulunan benzer merkezlerle iş birliğine gitmek; araştırma ve eğitim alanındaki çalışmaları ortak projelerle uluslararası boyuta taşımak.

ı) Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrencilerin akademik ve pratik yönlerinin gelişimine katkı sunan eğitim ve araştırmalar yapmak.

i) Bilimsel dergilerde ve yayın organlarında uluslararası standartlara uygun yayınlar yapmak.

j) Akademisyenler, piyasa aktörleri ve ilgili kamu kuruluşları arasında finansal düzenleme ve kurumsal yönetim alanında etkili fikir alışverişi ve iş birliğinin inşası ve gelişimini sağlamak.

k) Üretilen araştırma sonuçları ışığında ilgililere politika tavsiyelerinde bulunmak.

l) Özel şirketlerin yönetim kademelerine kurumsal yönetim alanındaki en iyi uygulamalar konusunda destek ve eğitim sağlamak.

m) Bireylerin ve kurumların finansal okuryazarlığının gelişimine, finansal yatırım ve risk yönetimi araçlarına etkin ulaşımının sağlanmasına katkıda bulunmak.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Finans, ekonomi, matematik, mühendislik bilimleri, bilişim bilimleri, çevre bilimleri ve hukuk gibi farklı disiplinleri buluşturarak ortak çalışmalar yapmak.

c) Çok disiplinli çalışmalarla ürünler ve teknolojiler geliştirmek.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.