7 Ocak 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32066

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MENKUL KIYMET TESİSİ HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2023/1)

 

MADDE 1- 10/6/2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüzde 5’tir.” ibaresi “yüzde 10’dur.” şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki payına göre ilave veya indirimli olarak menkul kıymet tesis edilir. Menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı;

a) Yüzde 50,00’ın altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı,

b) Yüzde 50,00 (dâhil) ile yüzde 60,00 arasında olan bankalar için 2 puan artırımlı,

c) Yüzde 60,00 (dâhil) ile yüzde 70,00 arasında olan bankalar için 5 puan indirimli,

ç) Yüzde 70,00 ve üzerinde olan bankalar için 7 puan indirimli,

uygulanır

MADDE 2- Bu Tebliğ 24/2/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.