6 Ocak 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32065

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU ELEKTRONİK BANDROL

UYGULAMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 4/1/2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) e-Bandrol uygulamasına; ticari maksatla ithal edilen ve yurt içinde imal edilen cep telefonları, taşıtlar, televizyonlar, bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar ve akıllı kol saatleri tabidir.

(2) Birinci fıkrada belirtilenlerden seri numarası, IMEI numarası ve şasi numarası bulunmayanlar e-Bandrol uygulamasından yararlanamaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “taşımayanlar” ibaresi “kaybedenler” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yurt içinde üretim yapan mükelleflerin e-Bandrol uygulamasından yararlanabilmeleri için ibraz edecekleri kapasite raporuna göre;

a) Televizyon için yıllık 500.000 adet,

b) Bilgisayar, tablet bilgisayar ve akıllı kol saati cihazlarının her biri için yıllık 100.000 adet,

üretim kapasitesine sahip olma şartı aranır.”

“(4) Kurum bu maddede yer alan üretim kapasitesi rakamlarını her bir cihaz türü için ayrı ayrı dört katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Yapılacak değişiklikler kurum internet sitesinden duyurulur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İmalatta, cihazların imalatını takip eden günden itibaren 10 gün içerisinde, her halükarda cihazların satışından önce mükellefler talep dilekçesi, talep formu (cihazın türü, markası, modeli, sayısı, birim fiyatı, üretim tarihi, cihaza özgü seri/IMEI/şase numarası ve bu numaraların karşılığında mükellef için tanımlanmış e-Bandrol numaralarını içeren) ve peşin alımlarda bandrol ücretinin ödendiğine dair dekontu Kuruma gönderirler. Teminatlı alımlarda talep tarihi itibarıyla mevcut teminat tutarının yeterli olması şartı aranır. Mükellef tarafından gönderilen bilgi ve belgeler Başkanlık tarafından kontrol edilerek onaylanır ve mükellefe bildirilir. Böylece mükellefin talebinde yer alan cihazlar için üretim tarihi itibarıyla e-Bandrol verilmiş olur. İdari işlemlerde bu tarih esas alınır ve aksi iddia edilemez. Bu maddede yer alan 10 günlük süreler, IMEI numarası, şasi numarası veya seri numarasının ilgili mevzuat gereği başka bir kamu merciinin onayına tabi olması halinde ilgili idarenin onay tarihinden itibaren başlar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “10 uncu” ibaresi “11 inci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e-Bandrol denetimi ve uygulaması

MADDE 13- (1) e-Bandrol uygulanması ile ilgili kontrol ve denetimler 3093 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince Başkanlık personeli tarafından yapılır.

(2) Yapılan denetimlerde bandrole tabi cihazların IMEI numarası, şasi numarası veya seri numarasına ilişkin usulsüzlük tespit edilmesi halinde, hakkında tespit yapılan mükellef tespit tarihinden itibaren e-Bandrol uygulamasından yararlanamaz. Bu durumda mükellefe fiziki bandrol verilir.

(3) Yapılan denetimlerde e-Bandrol uygulamasına tabi cihazlar için bir yıl içerisinde üç defa bandrolsüz cihaz satışının tespiti halinde, mükellefin e-Bandrol uygulamasına son verilir. Bu durumda mükellefe fiziki bandrol verilir. Mükellef hakkında yapılan son tespit tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde bandrole ilişkin herhangi bir olumsuz tespit olmaması halinde mükellef e-Bandrol uygulamasından tekrar yararlandırılabilir.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.