5 Ocak 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32064

YÖNETMELİK

Türkiye Taşkömürü Kurumundan:

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT

TAŞINMAZLARIN İDARESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 16/12/2019 tarihli ve 30980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmeliğin 71 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İşgalin şekli, taşınmazın konumu ve taşınmazdan elde edilen gelir gibi unsurlar itibarıyla asgari ecrimisil tutarı, emlak vergi değerinin yüzde üçünden az olmamak üzere Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda Yönetim Kurulunca belirlenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.