5 Ocak 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32064

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’ndan:

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 24/7/2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başkanlığa; Teftiş Kurulunda veya kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı dahil en az beş yıl müfettişlik hizmeti bulunanlar arasından atama yapılır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Kurula, 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi hükümleri uyarınca atananlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu yöneticiliklerinde geçen sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sürelerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müfettişler, yürütmekte oldukları görevlerle ilgili olarak resmî ve özel bütün makam ve kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak; Cumhurbaşkanlığı, TBMM, yüksek yargı organları, Bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşları ile olan yazışmalar Başkanlık aracılığıyla yapılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Başkanlıkça, raporda belirtilen görüş ve kanaate iştirak edilmemesi ve bu kapsamda müfettişin isteğe katılmaması sonucunda görüş birliğine varılamaması halinde, müfettişin görüş ve kanaati ile Başkanlık görüşünün yer aldığı bir onay hazırlanır ve Genel Müdüre sunulur.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.