3 Ocak 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32062

YÖNETMELİK

İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 20/11/2016 tarihli ve 29894 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “görevlerine” ibaresi “faaliyet alanlarına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ve Danışma Kuruluna” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.