31 Aralık 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32060 (5. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ŞARJ HİZMETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 2/4/2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Şarj ağının oluşturulması

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilere 15 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında şarj ağının oluşturulması için 30/6/2023 tarihine kadar süre verilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.