31 Aralık 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32060 (5. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3 (üç) ay” ibaresi “9 (dokuz) ay” şeklinde ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “1/1/2023” ibareleri “1/7/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.