31 Aralık 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32060 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

7223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU İLE

DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN

DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/13)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 20 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542)’nde tespit edilen 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2023 tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

7223 sayılı Kanunun;

Alt Limit

(TL)

Üst Limit

(TL)

20 nci Maddesinin birinci fıkrasının

 

 

          (a) bendinde öngörülen ceza miktarı

151.815

1.518.153

          (b) bendinde öngörülen ceza miktarı

60.726

607.261

          (c) bendinde öngörülen ceza miktarı

60.726

607.261

          (ç) bendinde öngörülen ceza miktarı

30.363

303.630

          (d) bendinde öngörülen ceza miktarı

151.815

1.518.153

          (e) bendinde öngörülen ceza miktarı

21.254

212.541

20 nci Maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı

21.254

212.541

20 nci Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 50.000 ila 500.000 ceza miktarı  

151.815

1.518.153

20 nci Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 20.000 ila 200.000 ceza miktarı

60.726

607.261

20 nci Maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı

60.726

607.261

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.