30 Aralık 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32059

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN

TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE

DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİĞİN 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/54)

 

MADDE 1- (1) 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince 2023 yılında, tesis kurma izni, üretim izni ve proje tadilat izni bedelleri aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır:

a) Tesis kurma izni maktu bedeli; bira için en az 44.791 TL (kırkdörtbinyediyüzdoksanbir Türk Lirası); şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 11.940 TL (onbirbindokuzyüzkırk Türk Lirası) ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 29.857 TL (yirmidokuzbinsekizyüzelliyedi Türk Lirası); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 149.296 TL (yüzkırkdokuzbinikiyüzdoksanaltı Türk Lirası)’dir. Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına, bira için 44,76 TL (kırkdört Türk Lirası yetmişaltı kuruş); şarap ve aromatize şarap için 74,61 TL (yetmişdört Türk Lirası altmışbir kuruş); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 240,25 TL (ikiyüzkırk Türk Lirası yirmibeş kuruş); distile alkollü içkiler için 507,56 TL (beşyüzyedi Türk Lirası ellialtı kuruş) olarak hesaplanır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilir.

b) Üretim izni maktu bedeli; bira için en az 44.791 TL (kırkdörtbinyediyüzdoksanbir Türk Lirası); şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 11.940 TL (onbirbindokuzyüzkırk Türk Lirası) ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 29.857 TL (yirmidokuzbinsekizyüzelliyedi Türk Lirası); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 149.296 TL (yüzkırkdokuzbinikiyüzdoksanaltı Türk Lirası)’dir. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanır. Proje tadilatı izin bedeli ise; mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık bin litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilir. Bira tesislerinde; aromalı bira üretimi için en az 89.582 TL (seksendokuzbinbeşyüzsekseniki Türk Lirası), şarap tesislerinde; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 149.296 TL (yüzkırkdokuzbinikiyüzdoksanaltı Türk Lirası) maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına 240,25 TL (ikiyüzkırk Türk Lirası yirmibeş kuruş) proje tadilat izni bedeli alınır.

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.