30 Aralık 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32059

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, PURO VE

SİGARİLLO İTHALATI, FİYATININ BELİRLENMESİ VE YURT İÇİNDE

PAZARLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARIN

6 NCI MADDESİNİN, MAKARON ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN,

YAPRAK SİGARA KAĞIDI ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN

UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/53)

 

MADDE 1- (1) 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Satış Hizmet bedelleri 2023 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi:

1) Sigara üretim tesisleri için her yüz milyon sigara üretim kapasitesi başına 73.807 TL (yetmişüçbinsekizyüzyedi Türk Lirası),

2) Diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 876 TL (sekizyüzyetmişaltı Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi:

1) Sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 73.807 TL (yetmişüçbinsekizyüzyedi Türk Lirası),

2) Diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 876 TL (sekizyüzyetmişaltı Türk Lirası),

c) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 13,73 TL (onüç Türk Lirası yetmişüç Kuruş).

MADDE 2- (1) 31/3/2008 tarihli ve 2008/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı maddesi gereğince alınması gereken Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi ile Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı bedelleri 2023 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi için 428.790 TL (dörtyüzyirmisekizbinyediyüzdoksan Türk Lirası),

b) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı için 35.976 TL (otuzbeşbindokuzyüzyetmişaltı Türk Lirası).

MADDE 3- (1) 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Satış Hizmet bedelleri 2023 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon makaron üretim kapasitesi başına 73.807 TL (yetmişüçbinsekizyüzyedi Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 13.810 TL (onüçbinsekizyüzon Türk Lirası),

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 13.843 TL (onüçbinsekizyüzkırküç Türk Lirası),

ç) Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi için 13.843 TL (onüçbinsekizyüzkırküç Türk Lirası),

d) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 69,28 TL (altmışdokuz Türk Lirası yirmisekiz Kuruş).

MADDE 4- (1) 25/10/2016 tarihli ve 29868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi ve Satış Hizmet bedelleri 2023 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinden her yüz milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına 38.789 TL (otuzsekizbinyediyüzseksendokuz Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 38.789 TL (otuzsekizbinyediyüzseksendokuz Türk Lirası),

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 13.843 TL (onüçbinsekizyüzkırküç Türk Lirası),

ç) Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi için 13.843 TL (onüçbinsekizyüzkırküç Türk Lirası),

d) Her bin adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedeli olarak 2,85 TL (iki Türk Lirası seksenbeş Kuruş).

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.