30 Aralık 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32059

YÖNETMELİK

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MERKEZİ TAKAS KURULUŞLARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI

HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 30/5/2013 tarihli ve 28662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliğin 30/Ç maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Yeterli meslekî deneyime ve işin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip, Türkiye’de yerleşik bir temsilcinin atanmış olması,”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.