27 Aralık 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32056 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ İÇİN

İDARİ GEREKLİLİKLER HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/2015/504)’TE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi İçin İdari Gereklilikler Hakkında Yönetmeliğin (AB/2015/504) 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik, tarım ve orman araçlarının tip onayı ve piyasa gözetimi için idari gereklilikleri hakkındaki (AB)2018/986, (AB)2018/128 ve (AB)2016/1789 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri ile değişik 11 Mart 2015 tarihli ve (AB) 2015/504 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek I, Ek II, Ek III’ ün İlave I’i, Ek IV, Ek V, Ek VI, Ek VII’ nin İlave I’i, Ek VIII ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız