26 Aralık 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32055

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN

KULLANIMININ KISITLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atık elektrikli ve elektronik eşyaların çevreye duyarlı geri kazanımının ve bertarafının sağlanması da dâhil olmak üzere insan sağlığının ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla elektrikli ve elektronik eşyalarda zararlı maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, EK-1’de belirtilen kategorilere dâhil olan elektrikli ve elektronik eşyaları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, aşağıda belirtilen eşyalara uygulanmaz:

a) Özellikle askeri amaçlara yönelik silah, mühimmat ve savaş gereçleri dâhil olmak üzere ülke güvenliğinin korunması için gerekli ekipmanlar.

b) Uzaya gönderilmek için tasarlanmış ekipmanlar.

c) Bu Yönetmeliğin kapsamında olmayan bir ürünün parçasını oluşturacak şekilde özel olarak tasarlanmış ve monte edilecek olan, işlevini ancak bu ekipmanın bir parçası olduğu takdirde yerine getirebilen ve yalnızca aynı özellikte tasarlanmış ekipmanla değiştirilebilen elektrikli ve elektronik eşyalar.

ç) Büyük ölçekli sabit endüstriyel aletler.

d) Büyük ölçekli sabit kurulumlar.

e) Tip onaylı olmayan elektrikli iki tekerlekli araçlar hariç olmak üzere yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçlar.

f) Sadece profesyonel kullanım için sağlanan karayolu dışında kullanılan hareketli makineler.

g) Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar.

ğ) Kamu, ticari, endüstriyel ve konut uygulamaları için güneş ışığından enerji üretmek amacıyla tanımlanmış bir yerde kalıcı kullanım için profesyonel kişiler tarafından tasarlanan, monte edilen ve kurulan bir sistemde kullanılması amaçlanan fotovoltaik paneller.

h) Yalnızca araştırma geliştirme (Ar-Ge) amaçları için özel olarak tasarlanmış olan ve sadece işletmeler arasında kullanıma sunulan ekipmanlar.

ı) Borulu orglar.

(3) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen malzemelerin nitelikleri Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.

(4) İkinci fıkranın (g) bendinde belirtilen malzemelerin nitelikleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir.

(5) Bu Yönetmelik, 23/6/2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe ve ürün, güvenlik ve sağlığa yönelik ilgili mevzuat gerekliliklerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci, 11 inci ve 12 nci maddeleri, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 103 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Bağımlı: Elektrikli ve elektronik eşyanın amaçlanmış asgari bir işlevini yerine getirmesi için elektrik akımına veya elektromanyetik alana ihtiyaç duymasını,

c) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

ç) Büyük ölçekli sabit endüstriyel aletler: Belirli yerde kalıcı olarak kurulumu ve sökümü profesyonel kişiler tarafından yapılan, bir endüstriyel imalat tesisinde veya araştırma-geliştirme tesisinde profesyonel kişiler tarafından kullanılan ve bakımı yapılan, spesifik bir uygulama için birlikte çalışan büyük ölçekli makine, ekipman ve/veya bileşen grubunu,

d) Büyük ölçekli sabit kurulumlar: Profesyonel kişiler tarafından monte edilen ve kurulan, önceden tanımlanmış ve tahsis edilmiş bir yerde kalıcı olarak kullanılması amaçlanan ve profesyonel kişiler tarafından sökülen çeşitli tipteki ekipmanları ve cihazları,

e) “CE” İşareti: EEE’nin, bu Yönetmelik ile belirlenen gerekliliklere ve söz konusu işaretin konulmasına ve kullanılmasına ilişkin diğer Avrupa Birliği uyum mevzuatına uygun olduğunu gösteren, imalatçı tarafından konulan işareti,

f) Dağıtıcı: Elektrikli ve elektronik eşyayı tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

g) Elektrikli ve elektronik eşya (EEE): Alternatif akımla 1000 Volt’u, doğru akımla da 1500 Volt’u geçmeyecek şekildeki kullanımlar maksadıyla tasarlanmış olan, uygun bir biçimde çalışması için elektrik akımına veya elektromanyetik alana bağımlı olan eşyaları ve bu akım ve alanların üretimi, transferi ve ölçümüne yarayan eşyaları,

ğ) Endüstriyel izleme ve kontrol aletleri: Sadece endüstriyel veya profesyonel kullanıma yönelik olarak tasarlanan izleme ve kontrol aletlerini,

h) Geri çağırma: Nihai kullanıcının elinde bulunan bir EEE’nin iktisadi işletmeciye geri getirilmesini amaçlayan her türlü önlemi,

ı) Homojen malzeme: Sökme, kesme, ezme, aşındırma gibi mekanik işlemlerle farklı malzemelere ayrılamayan, tek tip bileşime sahip malzemeyi veya malzemelerin bileşiminden oluşan bir malzemeyi,

i) İkamenin güvenirliliği: İkame kullanılan bir EEE’nin, belirtilen koşullar altında, belirtilen bir süre boyunca gerekli bir işlevi hatasız olarak yerine getirme olasılığını,

j) İkamenin mevcudiyeti: EK-2’de listelenen maddelerin imalatı ve teslimi için gerekli olan süreyle karşılaştırıldığında, bir ikame maddenin makul bir süre zarfında imal ve teslim edilebilirliğini,

k) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,

l) İmalatçı: EEE imal ederek veya EEE’nin tasarımını veya imalatını yaptırarak, kendi isim veya ticari markası ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,

m) İthalatçı: EEE’yi yurt dışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

n) Kablo: EEE’yi elektrik prizine bağlamak veya iki veya daha fazla EEE’yi birbirine bağlamak için bir bağlantı veya uzatma görevi gören, anma gerilimi 250 Volt’tan az olan tüm kabloları,

o) Karayolu dışında kullanılan hareketli makineler: Yerleşik bir güç kaynağına veya harici bir güç kaynağı tarafından desteklenen bir çekiş tahrikine sahip, çalışması sırasında bir dizi sabit çalışma yeri arasında haraketlilik veya sürekli/yarı sürekli hareket gerektiren ve sadece profesyonel kullanım için sunulan makineleri,

ö) Nihai kullanıcı: Bir EEE’yi ticaret, iş, zanaat ve mesleki faaliyetler dışında tüketici olarak ya da sanayi veya mesleki faaliyeti için elinde bulunduran Türkiye’de yerleşik veya ikamet eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

p) Piyasa gözetimi ve denetimi: EEE’lerin, bu Yönetmelikte belirtilen gereklere uygun olmalarını sağlamak ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan kamu yararını korumak amacıyla yürütülen faaliyetleri ve alınan tedbirleri,

r) Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşu: 7223 sayılı Kanun kapsamında piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürüten ve EEE kategorilerine göre 18 inci madde ile belirlenen kurumları,

s) Piyasada bulundurma: EEE’nin ticari bir faaliyet yoluyla bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını,

ş) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki bir EEE’nin piyasada bulundurulmasını önlemeyi amaçlayan her türlü tedbiri,

t) Piyasaya arz: EEE’nin yurt içinde piyasada ilk kez bulundurulmasını,

u) Teknik şartname: Bir EEE’nin, sürecin veya hizmetin sağlaması gereken teknik gereklilikleri tanımlayan belgeyi,

ü) Tıbbi cihaz/in vitro tanı cihazı/vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar: Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun ilgili mevzuatında tanımlanan cihazları,

v) Uygunluk değerlendirmesi: Bir EEE ile ilgili bu Yönetmeliğin gerekliliklerinin yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,

y) Uyumlaştırılmış standart: Avrupa Birliği mevzuatının uygulanabilmesi için Avrupa Komisyonunun talebi üzerine kabul edilen standardı,

z) Yedek parça: EEE’nin bir parçasının yerine kullanılabilen, söz konusu parça olmadığı takdirde EEE’nin amaçlandığı gibi işlevini yerine getiremediği ayrı bir EEE parçasını,

aa) Yetkili temsilci: İmalatçının bu Yönetmelik kapsamındaki belirli yükümlülüklerini onun adına yerine getirmek üzere imalatçı tarafından yazılı şekilde görevlendirilen Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Önleme

EEE’lerde bazı zararlı maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin hükümler

MADDE 5- (1) İkinci ve üçüncü fıkrada yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla onarım, yeniden kullanım, işlevlerin güncellenmesi veya kapasite artırılması amacıyla kullanılan kablolar ve yedek parçalar da dâhil olmak üzere piyasaya arz edilen EEE’ler, EK-2’de yer alan kullanımı kısıtlanan maddeleri içermemelidir.

(2) EK-2’de yer alan maddelerin, bu EK'te belirtildiği gibi homojen malzemelerde ağırlık itibarıyla azami konsantrasyon değerini aşmayacak miktarlarda bulunmasına izin verilir.

(3) EK-3 ve EK-4’te yer alan uygulamalar birinci fıkra hükmünden muaftır.

(4) Aşağıda yer alan EEE’ler için birinci fıkra hükmü uygulanır:

a) Tıbbi cihazlar.

b) İn vitro tanı cihazları.

c) İzleme ve kontrol aletleri.

ç) Endüstriyel izleme ve kontrol aletleri.

d) Mülga 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yer almayıp bu Yönetmelik ile kapsama alınan diğer tüm EEE’ler.

(5) Birinci fıkra hükmü, aşağıda yer alan EEE’lerin onarımı, yeniden kullanımı, işlevlerinin güncellenmesi veya kapasitesinin artırılması amacıyla kullanılan kabloları veya yedek parçaları için geçerli değildir:

a) 30/5/2009 tarihinden önce piyasaya arz edilen EEE’ler.

b) 1/1/2024 tarihinden önce piyasaya arz edilen tıbbi cihazlar.

c) 1/1/2024 tarihinden önce piyasaya arz edilen in vitro tanı cihazları.

ç) 1/1/2024 tarihinden önce piyasaya arz edilen izleme ve kontrol aletleri.

d) 1/1/2024 tarihinden önce piyasaya arz edilen endüstriyel izleme ve kontrol aletleri.

e) 1/1/2024 tarihinden önce piyasaya arz edilen, mülga Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yer almayıp bu Yönetmelik ile kapsama alınan diğer tüm EEE’ler.

f) Bu Yönetmelik kapsamında bir muafiyetten yararlanan ve söz konusu muafiyet süresinin bitmesinden önce piyasaya arz edilen EEE’ler.

(6) Yeniden kullanımın izlenebilir ve işletmeden işletmeye kapalı iade sistemlerinde yer alması ve yedek parçaların yeniden kullanıldığının tüketiciye bildirilmesi kaydıyla birinci fıkra hükmü aşağıda belirtilen nitelikteki yeniden kullanılan yedek parçalar için uygulanmaz:

a) 30/5/2009 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş EEE’lerden geri kazanılan ve 1/1/2024 tarihinden önce piyasaya arz edilen EEE’lerde kullanılan yedek parçalar.

b) 1/1/2024 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş tıbbi cihazlardan veya izleme ve kontrol aletlerinden geri kazanılmış olan ve 22/7/2024 tarihinden önce piyasaya arz edilen EEE’lerde kullanılan yedek parçalar.

c) 1/1/2024 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş in vitro tanı cihazlarından geri kazanılan ve 22/7/2026 tarihinden önce piyasaya arz edilen EEE’lerde kullanılan yedek parçalar.

ç) 1/1/2024 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş endüstriyel izleme ve kontrol aletlerinden geri kazanılmış olan ve 22/7/2027 tarihinden önce piyasaya arz edilen EEE’lerde kullanılan yedek parçalar.

d) 1/1/2024 tarihinden önce piyasaya arz edilen, mülga Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yer almayıp bu Yönetmelik ile kapsama alınan diğer tüm EEE’lerden geri kazanılan ve 22/7/2029 tarihinden önce piyasaya arz edilen EEE’lerde kullanılan yedek parçalar.

(7) Teknik ve ekonomik uygulanabilirlik esas olmak üzere, uluslararası gelişmelere bağlı olarak imalatçılar, elektrikli ve elektronik eşyaların üretim, ürün temini, ürün geliştirme, araştırma-geliştirme ve tasarım faaliyetlerinde bu Yönetmelik kapsamındaki zararlı maddelerin kullanımından kaçınarak yerlerine daha güvenli alternatif maddeleri kullanmak için gerekli çalışmaları yaparlar.

EK’lerin bilimsel ve teknik ilerlemeye uyarlanması

MADDE 6- (1) EK-2’de yer alan EEE’lerde kullanımı kısıtlanan maddeler ile EK-3 ve EK-4’te yer alan bu kısıtlamadan muaf tutulan uygulamalar Avrupa Birliği mevzuatındaki değişiklikler doğrultusunda Bakanlık tarafından güncellenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

İmalatçının yükümlülükleri

MADDE 7- (1) İmalatçı, ikinci bölümde belirtilen gerekliliklere uygun olarak tasarlanan ve imal edilen EEE’leri piyasaya arz eder.

(2) İmalatçı, 27/5/2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliğinin EK’inde yer alan Uygunluk Değerlendirme Yöntemlerinden Modül A doğrultusunda gerekli teknik dosyayı hazırlar ve iç üretim kontrolü prosedürünü gerçekleştirir veya gerçekleştirilmesini sağlar.

(3) İmalatçı tarafından EEE’lerin bu Yönetmelik gerekliliklerine uygunluğunu ikinci fıkrada belirtilen prosedür yoluyla kanıtladığı durumda, EK-5’te yer alan AB Uygunluk Beyanı hazırlanır ve 14 üncü maddede belirtilen “CE” işareti nihai EEE’ye konulur. EEE’ler için başka bir mevzuatın en az bu Yönetmelikteki kadar sıkı olan bir uygunluk değerlendirme prosedürünün uygulanmasını gerektirdiği durumlarda imalatçı, 5 inci maddenin birinci fıkrası gereklerine uygunluğunu söz konusu prosedürde gösterebilir ve tek bir teknik dosya düzenleyebilir.

(4) İmalatçı, teknik dosya ve AB Uygunluk Beyanını EEE’nin piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza eder.

(5) İmalatçı, seri üretimde bu Yönetmelik hükümlerine uygunluk sağlar ve EEE’nin tasarımında ya da özelliklerindeki değişiklikler ile uyumlaştırılmış standartlardaki veya EEE’nin uygunluğuna ilişkin atıf yapılan diğer teknik şartnamelerdeki değişiklikleri dikkate alarak seri üretimin uygunluğunun korunmasına yönelik prosedürleri sağlar.

(6) İmalatçı, uygun olmayan EEE’lerin ve geri çağrılan EEE’lerin kaydını tutar ve bu konuda dağıtıcıları bilgilendirir.

(7) İmalatçı, piyasaya arz ettiği EEE’nin tespit edilmesine olanak veren tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak başka unsurları taşımasını, boyutlarının uygun olmadığı veya doğası gereği belirtilen tanımlayıcı unsurların EEE’nin üzerinde bulunmasının mümkün olmadığı durumlarda gerekli bilgilerin EEE’nin ambalajında veya EEE ile birlikte verilen bir belgede bulunmasını sağlar.

(8) İmalatçı kendi adının, tescilli ticari unvanının ya da tescilli ticari markasının ve kendisine ulaşılmasını sağlayacak adresinin EEE’nin üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumda ambalajında ya da EEE ile birlikte verilen bir belgede bulunmasını sağlar. Adres, imalatçıya ulaşmayı sağlayacak tek bir iletişim noktasını belirtir. İletişim bilgisi, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunun kabul edeceği bir dilde olur. Başka bir mevzuatın, imalatçının adının ve adresinin belirtilmesine ilişkin olarak en az bu hüküm kadar sıkı hükümler içermesi durumunda söz konusu hükümler geçerlidir.

(9) Piyasaya arz ettiği EEE’nin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumda imalatçı, söz konusu EEE’yi uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gerekli düzeltici tedbirleri en kısa sürede alır. İmalatçı, EEE’nin uygunsuzluğuna ve alınan düzeltici tedbirlere ilişkin derhal piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunu bilgilendirir.

(10) Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunun gerekçeli talebi üzerine imalatçı, EEE’nin bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi Türkçe veya piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunun kabul edeceği bir dilde yazılı olarak veya elektronik ortamda piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşuna sunar. İmalatçı, piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunun gerekçeli talebi üzerine, piyasaya arz ettiği EEE’nin bu Yönetmeliğe uygunluğunu sağlamaya yönelik her türlü faaliyetle ilgili piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşu ile işbirliği yapar.

Yetkili temsilcinin yükümlülükleri

MADDE 8- (1) İmalatçı, yazılı bir vekâlet ile yetkili temsilci atayabilir. Bu vekâletnamede, imalatçının 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri ile teknik dosyayı düzenleme yetkisi, yetkili temsilcinin yükümlülükleri arasında yer alamaz.

(2) Yetkili temsilci, imalatçıdan aldığı vekâlette kendisine gösterilen görevleri yerine getirir. Söz konusu vekâlet, yetkili temsilcinin asgari olarak aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmesine müsaade eder:

a) Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşuna sunulmak üzere, AB Uygunluk Beyanının ve teknik dosyanın ilgili EEE’nin piyasaya arzından sonra 10 yıl boyunca muhafaza edilmesi.

b) Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunun gerekçeli talebi üzerine, EEE’nin bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren her türlü bilgi ve belgenin sunulması.

c) Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunun gerekçeli talebi üzerine, EEE’nin bu Yönetmeliğe uygunluğunu sağlamaya ilişkin her türlü faaliyetin yerine getirilmesinde piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşu ile yetkisi kapsamında işbirliği yapılması.

İthalatçının yükümlülükleri

MADDE 9- (1) İthalatçı, yalnızca bu Yönetmelik hükümlerine uygun EEE’yi piyasaya arz eder.

(2) İthalatçı, EEE’yi piyasaya arz etmeden önce 7 nci maddede yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinin imalatçı tarafından yerine getirilmiş olduğunu teyit eder. İthalatçı, imalatçının EEE’ye ilişkin teknik dosyayı hazırladığını, EEE’nin “CE” işaretini taşıdığını ve gerekli belgelerin EEE’ye eşlik ettiğini, imalatçının 7 nci maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarında belirtilen gereklilikleri sağladığını teyit eder.

(3) İthalatçı, piyasaya arz edeceği EEE’nin ikinci bölümde belirtilen gerekleri karşılamadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumda, EEE’yi uygun hale getirilene kadar piyasaya arz edemez ve bu hususta imalatçıyı ve piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunu bilgilendirir.

(4) İthalatçı kendi adının, tescilli ticari unvanının ya da tescilli ticari markasının ve kendisine ulaşılmasını sağlayacak adres bilgisinin EEE’nin üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumda EEE’nin ambalajında veya EEE ile birlikte verilen bir belgede bulunmasını sağlar. İletişim bilgisi, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunun kabul edeceği bir dilde olur. Başka bir mevzuatın, ithalatçının adının ve adresinin belirtilmesine ilişkin olarak en az bu hüküm kadar sıkı hükümler içermesi durumunda söz konusu hükümler geçerlidir.

(5) İthalatçı, bu Yönetmeliğe uygun olmayan EEE’lerin ve geri çağrılan EEE’lerin kaydını tutar ve bu konuda dağıtıcıları bilgilendirir.

(6) Piyasaya arz ettiği EEE’nin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumda ithalatçı, söz konusu EEE’nin uygunluğunun sağlanması için gerektiğinde EEE’nin piyasadan çekilmesi veya geri çağırılmasını da içerecek düzeltici tedbirleri en kısa sürede alır. İthalatçı, EEE’nin uygunsuzluğuna ve alınan düzeltici tedbirlere ilişkin derhal piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunu bilgilendirir.

(7) İthalatçı, teknik dosyayı ve AB Uygunluk Beyanının bir suretini, EEE’nin piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunun talebi halinde sunmak üzere muhafaza eder.

(8) Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunun gerekçeli talebi üzerine ithalatçı, EEE’nin bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi Türkçe veya piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunun kabul edeceği bir dilde yazılı veya elektronik ortamda piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşuna sunar. İthalatçı, piyasaya arz ettiği EEE’nin bu Yönetmeliğe uygunluğunu sağlamaya yönelik her türlü faaliyet ile ilgili olarak piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşu ile işbirliği yapar.

Dağıtıcının yükümlülükleri

MADDE 10- (1) Dağıtıcı, piyasada bulundurduğu EEE’nin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gözetir.

(2) Dağıtıcı, piyasada bulundurmadan önce EEE’nin “CE” işareti taşıdığını ve gerekli belgelerin EEE ile birlikte sunulduğunu, imalatçının 7 nci maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarında belirtilen gereklilikler ile ithalatçının 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen gereklilikleri sağladığını teyit eder.

(3) Dağıtıcı, EEE’nin ikinci bölümde yer alan gerekleri taşımadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda uygun hale getirilene kadar EEE’yi piyasada bulundurmaz ve bu hususta imalatçı veya ithalatçı ile piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunu bilgilendirir.

(4) Piyasada bulundurduğu EEE’nin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumda dağıtıcı, söz konusu EEE’nin uygunluğunun sağlanması, piyasadan çekilmesi veya geri çağırılması için uygun düzeltici tedbirlerin alındığından emin olur. Ayrıca dağıtıcı EEE’nin uygunsuzluğuna ve gerçekleştirilen düzeltici tedbirlere ilişkin derhal piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunu bilgilendirir.

(5) Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunun gerekçeli talebi üzerine dağıtıcı, EEE’nin bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi yazılı veya elektronik ortamda sunar. Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunun istemesi üzerine dağıtıcı, piyasada bulundurduğu EEE’nin bu Yönetmeliğe uygunluğunu sağlamaya ilişkin her türlü faaliyet ile ilgili olarak piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşu ile işbirliği yapar.

İmalatçının yükümlülüğünün ithalatçı ve dağıtıcıya uygulandığı durumlar

MADDE 11- (1) İthalatçı veya dağıtıcı, kendi adı ve ticari markası altında EEE’yi piyasaya arz etmesi veya hâlihazırda piyasaya arz edilmiş olan bir EEE’yi bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştirmesi durumunda bu Yönetmelik kapsamında imalatçı olarak kabul edilir ve 7 nci maddede yer alan yükümlülükleri yerine getirir.

İktisadi işletmecilerin tanımlanması

MADDE 12- (1) İktisadi işletmeciler, istenmesi halinde aşağıda belirtilenlerin kimliğine ilişkin bilgileri piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşuna sunar:

a) EEE’yi kendilerine tedarik eden iktisadi işletmeciler.

b) Kendilerinin EEE tedarik ettikleri iktisadi işletmeciler.

(2) İktisadi işletmeciler, kendilerine EEE tedarik edildikten veya kendileri tarafından EEE tedariki sağlandıktan sonraki 10 yıl boyunca birinci fıkrada belirtilen bilgileri sunabilir durumda olmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

EEE’lerin Uygunluğu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi

AB uygunluk beyanı

MADDE 13- (1) AB Uygunluk Beyanı, EEE’lerde zararlı maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin ikinci bölümde yer alan gerekliliklerin yerine getirildiğini gösterir.

(2) AB Uygunluk Beyanı, EK-5’te yer alan içeriğe göre düzenlenir ve sürekli güncel tutulur. AB Uygunluk Beyanının başka dillerde düzenlendiği durumda, Türkçe tercümesi de beyana eklenir.

(3) EEE’nin birden fazla mevzuata tabi olması ve bu mevzuatın da en az bu Yönetmelikteki kadar sıkı AB Uygunluk Beyanı gerektirmesi durumunda, 5 inci maddenin birinci fıkrası gerekliliklerine uygunluğu tüm mevzuat için tek bir AB Uygunluk Beyanı düzenlenerek gösterilir. AB Uygunluk Beyanında uyulan bütün mevzuatın adına, yayım tarihine ve sayısına atıf yapılır.

(4) İmalatçı, AB Uygunluk Beyanını düzenleyerek EEE’nin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu konusundaki tüm sorumluluğu üstlenir.

“CE” işaretine ilişkin genel esaslar

MADDE 14- (1) “CE” işareti, 26/5/2021 tarihli ve 4021 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

“CE” işaretinin konulmasına ilişkin kurallar

MADDE 15- (1) “CE” işareti, her bir EEE’ye veya bilgi plakasına veya EEE’nin yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına veya beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur.

(2) “CE” işareti, EEE piyasaya arz edilmeden önce konulur.

(3) Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşu, “CE” işaretlemesi ile ilgili mevzuatın doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli mekanizmaları kullanır ve “CE” işaretinin amacı dışında kullanılması halinde gerekli tedbirleri alır.

Uygunluk varsayımı

MADDE 16- (1) Aksini gösteren bir kanıt olmadıkça “CE” işaretini taşıyan EEE’nin bu Yönetmeliğe uygun olduğu varsayılır.

(2) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlara veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk Standartlarına göre ikinci bölümdeki gerekliliklere uygunluğunu gösteren test ve ölçümlerin yapıldığı veya değerlendirildiği malzeme, bileşen ve EEE’lerin, bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun olduğu varsayılır.

Uyumlaştırılmış standarda resmi olarak itirazda bulunulması

MADDE 17- (1) Piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşu, uyumlaştırılmış bir standardın amaçladığı ve ikinci bölümde belirtilen gerekleri tamamen karşılamadığını tespit ettiğinde, Avrupa Komisyonuna bildirilmesi veya 2015/1535/AB sayılı ve 9/9/2015 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi kapsamında faaliyet gösteren teknik komitenin gündemine getirilmesi amacıyla görüşlerini Ticaret Bakanlığına iletir.

EEE’lerin piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşları

MADDE 18- (1) EEE’lerin piyasa gözetimi ve denetimi 9/7/2021 tarihli ve 4269 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan EEE’lerin piyasa gözetimi ve denetimi;

a) Tıbbi cihazlar için Sağlık Bakanlığı,

b) Oyuncaklar ve spor ekipmanları için Ticaret Bakanlığı,

c) Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,

ç) Diğer elektrikli ve elektronik eşyalar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

tarafından gerçekleştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar hakkında 7223 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik, Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda Bazı Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması Hakkında 2011/65/AB sayılı ve 8/6/2011 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

“CE” İşareti

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan EEE’ler, 1/1/2024 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre konulması gereken “CE” işareti olmaksızın, güvenli olmak kaydıyla piyasaya arz edilebilir.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası 1/1/2024 tarihinde,

b) 13 üncü ve 15 inci maddeleri ile EK-5’te yer alan AB Uygunluk Beyanı ve “CE” işaretlemesi ile ilgili hükümleri 1/1/2024 tarihinde,

c) Diğer hükümleri 1/2/2023 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız