25 Aralık 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32054

YÖNETMELİK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/11/2016 tarihli ve 29878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Yurt dışına uzun süreli görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı, altı ayın sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi hâlinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir.”

“(5) Öğretim üyeliğinden istifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda tam zamanlı görevlendirilen, kadrosuyla bir başka yükseköğretim kurumuna veya kamu kurumuna geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer; ancak, öğretim üyesinin ayrıldığı akademik birim tarafından enstitü müdürlüğüne ayrılışının bildirildiği tarihten itibaren enstitü müdürlüğü tarafından tez aşamasına geçmiş yüksek lisans öğrencileri için öğrenci ve danışmanına durum bir yazı ile 5 (beş) iş günü içerisinde tebliğ edilir, 15 (on beş) iş günü içinde öğrenci ve danışmanın ayrı ayrı talep etmeleri hâlinde danışmanlık görevi, tez tamamlanıncaya kadar devam eder.

(6) Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurullarında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan  öğretim üyelerinin tez aşamasında olan danışmanlıkları, öğretim üyesinin ayrıldığı akademik birim tarafından enstitü müdürlüğüne ayrılışının bildirildiği tarihten itibaren enstitü müdürlüğü tarafından tez aşamasına geçmiş öğrenciler için öğrenci ve danışmanına durum bir yazı ile 5 (beş) iş günü içerisinde tebliğ edilir, 15 (on beş) iş günü içinde öğrenci ve danışmanın ayrı ayrı talep etmeleri hâlinde danışmanlık görevi, tez tamamlanıncaya kadar devam eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “bildiri” ibaresi “bildiri/özet bildiri” şeklinde, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yüksek lisans tez jürisi ile sınav tarihi, yeri; danışman ve ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile belirlenir. Asıl jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Yedek jüri üyesi olarak en az biri diğer yükseköğretim kurumlarında görevli olmak üzere iki öğretm üyesi belirlenir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Yurt dışına uzun süreli görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı, altı ayın sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi hâlinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir.”

“(4) Öğretim üyeliğinden istifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda tam zamanlı görevlendirilen, kadrosuyla bir başka yükseköğretim kurumuna veya kamu kurumuna geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer; ancak, öğretim üyesinin ayrıldığı akademik birim tarafından enstitü müdürlüğüne ayrılışının bildirildiği tarihten itibaren enstitü müdürlüğü tarafından tez aşamasına geçmiş doktora öğrencileri için öğrenci ve danışmanına durum bir yazı ile 5 (beş) iş günü içerisinde tebliğ edilir, 15 (on beş) iş günü içinde öğrenci ve danışmanın ayrı ayrı talep etmeleri hâlinde danışmanlık görevi, tez tamamlanıncaya kadar devam eder.

(5) Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurullarında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim üyelerinin tez aşamasında olan danışmanlıkları, öğretim üyesinin ayrıldığı akademik birim tarafından enstitü müdürlüğüne ayrılışının bildirildiği tarihten itibaren enstitü müdürlüğü tarafından tez aşamasına geçmiş öğrenciler için öğrenci ve danışmanına durum bir yazı ile 5 (beş) iş günü içerisinde tebliğ edilir, 15 (on beş) iş günü içinde öğrenci ve danışmanın ayrı ayrı talep etmeleri hâlinde danışmanlık görevi, tez tamamlanıncaya kadar devam eder.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın talebi üzerine ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Yurt dışına uzun süreli görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı, altı ayın sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi hâlinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir.

(5) Öğretim üyeliğinden istifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda tam zamanlı görevlendirilen, kadrosuyla bir başka yükseköğretim kurumuna veya kamu kurumuna geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer; ancak, öğretim üyesinin ayrıldığı akademik birim tarafından enstitü müdürlüğüne ayrılışının bildirildiği tarihten itibaren enstitü müdürlüğü tarafından tez aşamasına geçmiş sanatta yeterlik öğrencileri için öğrenci ve danışmanına durum bir yazı ile 5 (beş) iş günü içerisinde tebliğ edilir, 15 (on beş) iş günü içinde öğrenci ve danışmanın ayrı ayrı talep etmeleri hâlinde danışmanlık görevi, tez tamamlanıncaya kadar devam eder.

(6) Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurullarında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim üyelerinin tez aşamasında olan danışmanlıkları, öğretim üyesinin ayrıldığı akademik birim tarafından enstitü müdürlüğüne ayrılışının bildirildiği tarihten itibaren enstitü müdürlüğü tarafından tez aşamasına geçmiş öğrenciler için öğrenci ve danışmanına durum bir yazı ile 5 (beş) iş günü içerisinde tebliğ edilir, 15 (on beş) iş günü içinde öğrenci ve danışmanın ayrı ayrı talep etmeleri hâlinde danışmanlık görevi, tez tamamlanıncaya kadar devam eder.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.