20 Aralık 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32049

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

D-8 ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI

ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN

TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/5/2016 tarihli ve 29721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 448 inci maddesi ile D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması eki D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) İlişkin Menşe Kurallarına dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret” ibaresi “Ticaret” olarak değiştirilmiş ve (k) bendine “Türkiye Cumhuriyeti,” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

“Bangladeş Halk Cumhuriyeti,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret” ibaresi “Ticaret” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 4-  Bu Yönetmelik 1/11/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.