19 Aralık 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32048

YÖNETMELİK

İstanbul Okan Üniversitesinden:

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 MADDE 1- 15/12/2019 tarihli ve 30979 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İlk kez kayıt olunan ve devamsızlıktan (VF) kalınan derslerde, haftalık ders programında tamamen ders çakışması durumunda o derse kayıt olunamaz, haftalık ders programının tamamında en fazla 1 saate kadar çakışma olması durumunda fakülte/konservatuvar/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile derse kayıt olunabilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38- (1) Öğrenciler, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavlarının sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihi izleyen üç iş günü içinde maddi hata nedeniyle itiraz edebilirler. Öğrenciler, öğretim üyesinin not takdirine ilişkin itirazda bulunamazlar. Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

(2) İtiraz, ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere fakülte dekanlığına/konservatuvar/ meslek yüksekokulu müdürlüğüne dilekçe ile başvurularak yapılır.

(3) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen üç iş günü içinde incelenir. Sonuç yazılı olarak ilgili fakülte dekanlığı/konservatuvar/meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirilir.

(4) İlan edilen notlarda değişiklik ancak ilgili yönetim kurulunun onayı ile geçerlilik kazanır. Bu şekilde yapılacak düzeltmeler diğer öğrencilerin başarı notlarını etkilemez.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.