19 Aralık 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32048

YÖNETMELİK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

b) Fakülte: İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

c) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

d) Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı): Merkezin Müdür Yardımcısını,

e) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sürdürülebilirlik başta olmak üzere Üniversitenin eğitim, araştırma ve topluma hizmet hedefleri doğrultusunda insan haklarına, bilim özgürlüğüne, Üniversite özerkliğine, bilim ve araştırma etiğine uygun bir şekilde paydaşlarla katılımcı yönetişim, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kararlar almak ve bu kararlara uygun faaliyetlerde bulunmak.

b) Birincil olarak halkın ağız ve diş sağlığını ilgilendiren, en ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak.

c) Modern altyapı ile ihtiyaç ve talepleri karşılayan; kaliteli, hasta haklarına saygılı, koruyucu, teşhis ve tedavi hizmetlerini sunmak.

ç) Sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerin eğitim ve uygulamalarına akademik katkıda bulunmak.

d) Nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Fakülte ve Üniversitenin diğer fakülteleri, yüksekokulları, Enstitüsü, araştırma merkezleri ve laboratuvarları ile iş birliği yaparak ulusal ya da uluslararası paydaş katılımları da destekleyerek öğretim faaliyetlerinde verimliliği artırmak.

e) Sürdürülebilir sağlık eğitimi ve araştırmalarını destekleyici faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili alanlarda, 5 inci maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için uygulama ve araştırmalar yaptırmak üzere programlar düzenlemek ve gerekli diğer faaliyetleri yapmak.

b) Ağız ve diş sağlığı alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime devam eden öğrencilere eğitimleriyle ilgili yardımcı hizmetleri sunmak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak.

c) Toplumun ağız ve diş sağlığı için öncelikli koruyucu ve geliştirici bilimsel faaliyetler planlayarak kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

ç) Sağlık alanında ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği yaparak bilimsel toplantılar, eğitim panelleri, seminerler, uygulamalar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

d) Ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara destek olmak üzere; Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek.

e) Sağlığın korunması ve sürdürülebilir olması amacı ile görsel ve yazılı basın organlarında süreli ve süresiz yayınlar yaparak toplumun çoğunluğuna ulaşmak.

f) Rektör ve Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Dekanın önerisi ile Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Rektör, Müdürü görevden alabilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman Müdür Yardımcısı kendisine vekâlet eder.

(2) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir kişiyi kendi görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör, Müdür Yardımcısının görevine son verebilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün verdiği işleri yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve Yönetim Kurulu başkanı olarak toplantıları yönetmek.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Her yılın Aralık ayının ilk haftasında bir sonraki yılın faaliyet planını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Her yılın Ocak ayının son haftasında bir önceki yılın faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını Rektöre sunmak.

f) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerini kurmak, koordinasyon ve denetimi sağlamak.

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ğ) Merkezdeki ünite veya birim faaliyetlerinde gerekli planlama, koordinasyon, bilgilendirmeyi gerçekleştirmek ve yürütülmesini denetlemek.

h) Tıbbi standartlar ile Merkezin hedef ve değerleri doğrultusunda, sunulan tıbbi hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek.

ı) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

i) Gerektiğinde Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.

j) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak düzenli çalışmasını sağlamak, gerektiğinde Rektörün onayıyla çalışma birimleri açmak.

k) Merkez birimlerine yönetici ve personel istihdamı için teklifte bulunmak, Rektörün onayıyla alım sürecini tamamlamak.

l) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz, diğer demirbaş ve sarf malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacı ile bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak.

m) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı tüm ünite ve birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak.

n) Fakülte öğrencileri ve uzmanlık eğitiminde bulunanların eğitim ve pratiklerini geliştirmek, Merkezdeki hizmetlere katkılarını artırmak üzere Dekanlık ve ana bilim dalı başkanları ile ortak programlar düzenlemek.

o) İdari, mali ve tıbbi konularda teşkilat personeli ve işleyişe dair kararlar almak.

ö) Yönetim Kurulunun vermiş olduğu kararları uygulatmak.

p) Merkezin kalite güvence sistemini kurmak ve akreditasyon işlemlerini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ile Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilen Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. İhtiyaç halinde iç ve dış paydaşlar Müdür tarafından oy hakkı olmaksızın Yönetim Kuruluna davet edilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az iki kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla, varsa birim yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını onaylamak.

b) Merkezin yürütülecek faaliyetlerini onaylamak veya bu faaliyetlerin yürütülmesi için Müdürü görevlendirmek.

c) Merkezin faaliyet alanı kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

ç) Merkez bünyesindeki grup, ünite veya birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

d) Merkezin kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.

e) Ağız ve diş sağlığı alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Rektörlüğe sunulmak üzere teklif hazırlamak.

f) Merkezin yıllık çalışmalarını denetleyerek sonuçları rapor halinde Rektörün bilgisine sunmak.

g) Kalite değerlendirme sonuçlarını görüşmek.

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri

MADDE 12- (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar; yürüttükleri hizmetler açısından Müdüre karşı sorumludur.

(2) Merkezde verimlilik ve hizmet kalitesinin artırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla Rektörün onayıyla proje grubu, kurul, komisyon ve komite ya da bağlı birimler oluşturulabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13- (1) 25/1/2021 tarihli ve 31375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.