19 Aralık 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32048

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK

SINIFI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Boğaziçi Üniversitesine bağlı lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce seviyelerini Üniversitedeki dersleri takip edebilecek düzeye getirmek için yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülen eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Boğaziçi Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıfında yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) BÜYES/BUEPT: Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavını,

b) Hazırlık Birimi: Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Birimini,

c) Hazırlık sınıfı: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,

ç) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

d) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora eğitimini,

e) Rektör: Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Boğaziçi Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,

ğ) YADYOK: Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

h) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Düzey tespiti

MADDE 5- (1) Üniversitede eğitim ve öğretim dili İngilizcedir. Üniversiteye kabul edilen lisans öğrencilerinden, İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu, Senato tarafından kabul edilen dil sınavlarının biri ile kanıtlayamayanlar zorunlu olarak hazırlık eğitimi alırlar. Akademik yıl başlamadan yapılan bir düzey belirleme sınavı sonucunda öğrencilerden İngilizce bilgisi başlangıç seviyesinde olanlar Program 1’e, alt orta düzeyde olanlar Program 2’ye, orta düzeyde olanlar Program 3’e ve ileri düzeyde olanlar Program 4’e yerleştirilirler.

(2) Lisansüstü öğrencileri, 6/2/2017 tarihli ve 29971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki şartlar doğrultusunda hazırlık eğitimi alabilir.

Eğitim süresi, devam zorunluluğu ve mazeret

MADDE 6- (1) Hazırlık sınıfında öğretim süresi bir yıldır. Başarı, o yıl içinde kış, bahar, yaz ve güz dönemlerinde yapılan yeterlilik sınavları ile belirlenir. Bir yılın sonunda İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenciler Senato tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılacak İngilizce yeterlilik sınavlarına katılabilirler. Öğrenci isterse İngilizce yeterliliğini Senato tarafından kabul edilen dil sınavlarından biri ile kanıtlar. Azami iki yıl içinde İngilizce yeterliliğini kanıtlayan öğrenciler bölümlerine kayıt yaptırırlar. İki yıl sonunda İngilizce yeterliliğini kanıtlayamayan öğrencilere takip eden üç yıl içinde ve her yıl sadece güz döneminde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Bu sınavlara katılanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sınavlara katılacak öğrenciler ilan edilen tarihe kadar katılmak istedikleri sınav için çevrimiçi kayıt yaptırmak zorundadırlar. Bu sınavların sonunda başarılı olanların esas sınıfa kayıtları yapılır. Başarılı olamayanların ise ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversiteden ilişiği kesilir.

(2) Öğrenciler, derslerin en az %90’ına devam etmekle yükümlüdür. Sınıf öğretmenlerinin öğrenciye izin vermeye yetkisi yoktur. Ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenciler o dersin tamamında yok sayılırlar. Devamsızlığı toplam ders saatinin %10’unu aşan öğrenciler derse devam haklarını kaybederler ve kayıtlı oldukları programın sonundaki yeterlilik sınavına giremezler. Bir sonraki sınav hakları ise saklıdır.

(3) Beş gün ve üzerinde devamsızlıklarını sağlık raporu ile belgeleyen öğrencilerin mazeretleri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Öğrencilerin beş günden az raporlu olmaları durumunda, derslere katılmadıkları süre %10’luk dilim içinde değerlendirilir. Ancak, Rektörlük tarafından onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler ise katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar. Beş günden daha kısa bir süre için raporlu olan öğrenciler raporlu oldukları süre zarfında herhangi bir sınava girememişlerse telafi sınavına girebilirler ancak devamsız sayılıp sayılmayacakları Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Değerlendirme, başarı ve itiraz

MADDE 7- (1) Derse devam koşulunu sağlayan Program 4 öğrencilerinden birinci yarıyıl not ortalaması 60 veya üstü olanlar kış dönemi yeterlilik sınavına girebilir. Bu öğrencilerden başarılı olanlar bölümlerine kayıt yaptırırlar. Hazırlık sınıfına devam edenlerin yıl sonu ortalamaları 60 ve üzeri ise bahar dönemi yeterlilik sınavına girebilirler. Bahar dönemi yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin izleyen yaz ve güz dönemi yeterlilik sınavı hakları saklıdır.

(2) Derse devam koşulunu sağlayan Program 3 öğrencilerinden birinci yarıyıl not ortalaması 80 veya üstünde olanlar kış dönemi yeterlilik sınavına girebilir. Bu öğrencilerden başarılı olanlar bölümlerine kayıt yaptırırlar. Hazırlık sınıfına devam edenlerin yıl sonu ortalamaları 60 ve üzeri ise bahar dönemi yeterlilik sınavına girebilirler. Bahar dönemi yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin izleyen yaz ve güz dönemi yeterlilik sınavı hakları saklıdır.

(3) Derse devam koşulunu sağlayan Program 2 öğrencilerinden birinci yarıyıl ortalamaları 85 veya üstünde olanlar kış dönemi yeterlilik sınavına girebilir. Bu öğrencilerden başarılı olanlar bölümlerine kayıt yaptırırlar. Hazırlık sınıfına devam edenlerin yıl sonu ortalamaları 60 ve üzeri ise bahar dönemi yeterlilik sınavına girebilirler. Bahar dönemi yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin izleyen yaz ve güz dönemi yeterlilik sınavı hakları saklıdır.

(4) Program 1 öğrencilerinin kış dönemi yeterlilik sınavı hakkı yoktur. Derse devam koşulunu sağlayan Program 1 öğrencileri yıl sonunda ortalamaları 60 ve üzeri ise bahar dönemi yeterlilik sınavına girebilirler. Bahar dönemi yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin izleyen yaz ve güz dönemi yeterlilik sınav hakları saklıdır.

(5) Yeterlilik sınavında maddi hata yapıldığı kanısında olan öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edildiği gün içinde bir dilekçe ile YADYOK Müdürlüğüne başvurur. Öğrenci dilekçeleri, ilgili birim tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

(6) Hazırlık Biriminde eğitim gören öğrenciler, BÜYES/BUEPT'in okuma, dinleme ve yazma olmak üzere tüm bölümlerinden sorumludur. Hazırlık Biriminde iki dönem eğitim alan öğrencilerin BÜYES/BUEPT'ten parçalı geçme hakkı ise bahar dönemi İngilizce yeterlilik sınavından itibaren başlar. Bütünüyle geçilen BÜYES/BUEPT sonucu ve bahar dönemi İngilizce yeterlilik sınavından itibaren başarılı olunan bölüm veya bölümlerin sınav sonuçları iki yıl geçerlidir.  Ayrı zamanlarda parçalı geçen öğrencilere C harf notu verilir.

(7) Sınav haklarını kullanmakta olan öğrencilerin de başarılı oldukları okuma, yazma ve dinleme bölüm veya bölümlerinden almış oldukları sınav sonuçları iki yıl geçerlidir.

İzinli ayrılma

MADDE 8- (1) Hazırlık sınıfına kayıtlı olan öğrenciler dönem izni için başvurabilir. İznin kabulü ve izin süresinin öğrenim süresine sayılıp sayılmayacağı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Bu öğrencilerin yeterlilik sınav hakları, izin kararı ile birlikte belirtilir.

Yaz öğretiminde eğitim

MADDE 9- (1) Güz ve bahar yarıyılları boyunca derse devam hakkını kaybetmemiş ve Yönetim Kurulunun belirlediği koşulları yerine getiren Program 1 öğrencileri istedikleri takdirde yedi haftalık yaz öğretimine kayıt yaptırabilirler.

(2) Güz ve bahar yarıyılları boyunca derse devam hakkını kaybetmemiş ve Yönetim Kurulunun belirlediği koşulları yerine getiren Program 2 ve Program 3 öğrencileri istedikleri takdirde altı haftalık yaz öğretimine kayıt yaptırabilirler.

(3) Program 4 öğrencileri yaz öğretiminden yararlanmazlar.

Yeterlilik sınavından muaf olan öğrenciler

MADDE 10- (1) Aşağıdaki öğrenciler yeterlilik sınavından muaftırlar:

a) Son iki yıl içinde, Senato tarafından kabul edilen dil sınavlarından biri ile İngilizce yeterliliğini kanıtlayanlar.

b) Üniversitenin bir lisans programından mezun olduktan sonra iki yıl içinde bir lisans veya lisansüstü programa başvurmuş olanlar.

c) Üniversitenin bir yüksek lisans programından mezun olduktan sonra iki yıl içinde bir doktora programına başvuranlar.

ç) Üniversitenin bir lisans veya lisansüstü programına kayıtlı iken Üniversiteye tekrar yerleştirilenler.

(2) Gerekli görüldüğü takdirde Hazırlık Birimi tarafından mülakata tabi tutulmak şartıyla aşağıdaki öğrenciler yeterlilik sınavından muaftırlar:

a) Anadili İngilizce olan ülke vatandaşları.

b) Ortaöğretim eğitimlerini ülkelerinde İngilizce eğitim veren okullarda almış olmaları ve bunu diploma ile belgelemeleri şartıyla resmi dili İngilizce olan ülke vatandaşları.

(3) Mezuniyetinin üzerinden iki yıldan fazla geçmemiş olmak şartıyla aşağıdaki öğrenciler yeterlilik sınavından muaftırlar:

a) Ortaöğretiminin son üç yılını anadili veya resmi dili İngilizce olan bir ülkede eğitim dili İngilizce olan bir eğitim kurumunda tamamlamış olanlar.

b) Lisans, yüksek lisans veya doktora eğitiminin son iki yılını anadili veya resmi dili İngilizce olan bir ülkede eğitim dili İngilizce olan bir yükseköğretim kurumunda tamamlamış olanlar.

(4) Anadili veya resmi dili İngilizce olan bir ülkede eğitim dili İngilizce olan bir yükseköğretim kurumunda hâlihazırda kayıtlı, en az iki yıl eğitim görmüş yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler yeterlilik sınavından muaf tutulur.

(5) Özel ve misafir öğrenciler Hazırlık Birimi tarafından yapılacak yazılı sınav sonucu yeterlilik sınavından muaf tutulabilir.

Eşdeğer sınavlarda başarı kriterleri

MADDE 11- (1) YADYOK yeterlilik sınavına eşdeğer olan başarı kriterleri Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12- (1) 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.