19 Aralık 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32048

YÖNETMELİK

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/7/2014 tarihli ve 29073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Seviye tespit sınavına Üniversiteye merkezi yerleştirme (ÖSYS/YKS) ve özel yetenek sınav sonucu yeni kayıt yaptıran tüm öğrenciler katılabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden veya şahsen başvurmaları gerekir. Posta ile yapılan başvuru kabul edilmez. Zorunlu hâllerde öğrencinin noterce yetkilendirilmiş yasal temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırılabilir. Öğrencilerin birimlere kayıtları YÖK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Kayıtlarda belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanı esas alınarak işlem yapılır.”

“ç) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde kimlik kartı kayıp formunun doldurulması gerekir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler, önceki diploma programından eş değer kabul edilen derslerin içeriğinin uygun olması, AKTS veya ulusal kredisinin eşit veya yüksek olması ve en az CC harf notu almış olması şartıyla derslerden başarılı sayılırlar. Öğrenciler CC harf notu altındaki DC, DD, FD ve FF gibi başarı notlarının olması durumunda ilgili derslerin devamını almak zorundadır. Derslerin intibakları birim yönetim kurulu ile karara bağlanarak bu derslere ilişkin daha önce alınan başarı notları 25 inci maddenin birinci fıkrasındaki notlara dönüştürülerek transkripte işlenir ve GNO’ya dâhil edilir. Not dönüşüm tablosu ibraz edilmediği takdirde YÖK’ün 4’lük sistemdeki not dönüşüm tablosu esas alınarak transkripte işlenir. Bu öğrenciler, devam eden eğitim-öğretim yılından ve alt yarıyıllardan 40 AKTS kredi miktarı kadar ders alabilirler. Dikey geçişle gelen öğrencilerin muafiyeti yapılır ancak intibakları yapılmaz.”

MADDE 5-  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren en geç yedi iş günü içinde, ek kontenjanla kayıt yaptıran öğrenciler ise kesin kayıt tarihinin bitiminden sonraki ilk beş iş günü içerisinde bölüm başkanlığına son beş yılda mezun olduğu veya ilişik kestiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu ve en az CC harf notuna sahip olması şartıyla muafiyete başvurabilirler. Ayrıca öğrencinin muafiyet için başvuruda bulunacağı derslerin içeriğinin uygun olması, AKTS veya ulusal kredisinin eşit veya yüksek olması gerekir. Öğrenci, CC harf notu altında DC, DD, FD ve FF gibi başarı notlarının olması durumunda ilgili derslerin devamını almak zorundadır. Bu fıkrada belirtilen süreler dışındaki başvurular dikkate alınmaz ve sonraki dönemlerde yeniden intibak talebinde bulunulamaz.

(2) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin derslerini saydırma talepleri bölüm-program kurullarında ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Öğrencinin başarılı sayıldığı derslerin AKTS toplamı üzerinden intibak ettirileceği sınıf belirlenir. Dikey geçiş yapan öğrenciler hariç AKTS toplamı 15 ila 60 olması durumunda 2. sınıfa, 61 ila 120 olması durumunda 3. sınıfa, 121 ve üzeri olması durumunda 4. sınıfa öğrencinin intibakı yapılır. Derslerden başarılı sayılma talepleri en geç eğitim-öğretim döneminin başlangıcını takip eden üçüncü haftanın sonuna kadar karara bağlanır. Bu sürede öğrenci alacağı derslere devam eder. İlgili öğrenci intibakının yapıldığı eğitim-öğretim döneminden önceki ve bulunduğu yarıyıllarında en fazla 40 AKTS toplamı kadar ders alabilir.”

MADDE 6-  Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Öğrenciler; ders programında çakışma olmayacak şekilde öncelikle alt yarıyıllardan hiç almadığı ve/veya başarısız olduğu dersleri alırlar.

(6) Ders kayıtlarında derslerin çakışması halinde derslerin AKTS’sinin eşit olması koşuluyla çakışan derslerin yerine bu derslerin şubeli olması halinde öncelikle diğer şubelerden, dersin şubesinin olmaması durumunda Üniversitenin herhangi bir bölüm/programından çakışan dersin alınmasına ilgili bölüm başkanlığının önerisi ile fakülte/yüksekokul yönetim kurulları karar verir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Son sınıf öğrencileri, güz ve bahar dönemlerinde, dördüncü fıkrada belirtilen durumla birlikte bir yarıyılda başarısız, devamsız ve hiç almadığı dersler için alınabilecek 40 AKTS’lik azami kredi limitine ek olarak, dersin AKTS kredi miktarına bakılmaksızın fazladan bir ders alabilirler.”

 “(8) Öğrenciler kaldıkları dersleri almak zorundadır.”

“(11) İslami ilimler fakültesi öğrencileri ders kayıtlarında pedagojik formasyon derslerini, bir dönemde alabileceği 40 AKTS limitine bağlı olmaksızın alabilirler.”

MADDE 8-  Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(2) Devam yoklamaları birimlerce belirlenen yöntemlere göre dersin öğretim elemanı tarafından yapılır. Ders yoklamaları, haftalık olarak öğrenci işleri sistemine işlenir. Ders yoklama çizelgeleri ilgili birim tarafından iki yıl süre ile saklanır.”

MADDE 9-  Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mazeret sınavı ve” ibaresi “mazeret sınavı, azami süresini dolduran öğrenciler için ek sınav ve” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, ek sınav ve tek ders sınav takvimleri Senato tarafından belirlenir.”

“(4) Teorik derslerde bir ara sınav yapılır. Uygulamalı derslerde ise ara sınav veya arazi, atölye, laboratuvar çalışmaları, uygulama, ödev, sunum ve seminer gibi performans ve becerilere dayanan uygulamalar yapılabilir. Ara sınav ve uygulamaların yarıyıl içi notuna katkısı eşit şekildedir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22- (1) Her ders için bir ara sınav yapılır. Uygulamalı derslerde ise öğrenciler, ara sınav veya arazi, atölye ve laboratuvar çalışmaları, uygulama, ödev, sunum ve seminer gibi performans ve becerilerine dayanan uygulamalara tabi tutulabilirler.

(2) Öğrenciler ara sınav veya ayrıca arazi, atölye ve laboratuvar çalışmaları, uygulama, ödev, sunum ve seminer gibi performans ve becerilerine dayanan uygulamalara tabi tutulurlar.

(3) Bir günde, eğitim-öğretim programlarının aynı yarıyıl için öngörülen derslerden en çok üç dersin ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı yapılabilir. Tekrara kalınan, not yükseltmek için veya üst yarıyıllardan alınan derslerin sınavları için bu kural aranmaz.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin üçüncü fıkrasının  (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ham başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60’ının toplanması sonucu elde edilir. Başarı notu değerlendirmesi, ham başarı notu ile birlikte sınıfın genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurulmak suretiyle notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak bağıl değerlendirme sistemine göre yapılır. Bu değerlendirme sonunda, her öğrenciye dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıda katsayıları belirtilen harf notlarından biri, yarıyıl sonu başarı notu olarak, tablonun ilk sütununda yer alan sınırlar dikkate alınmaksızın takdir olunur. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere FF notu verilir. Ayrıca bağıl değerlendirme ile ilgili esaslar Senato tarafından düzenlenir.

Lisans Programları Mutlak Not Aralıkları

Not                    Harf                          Katsayı                  Başarı

90-100              AA                           4,00                       Başarılı

85-89                BA                            3,50                       Başarılı

80-84                BB                            3,00                       Başarılı

75-79                CB                            2,50                       Başarılı

70-74                CC                            2,00                       Başarılı

65-69                DC                            1,50                       Şartlı Başarılı

60-64                DD                           1,00                       Şartlı Başarılı

50-59                FD                            0,50                       Başarısız

0 -49                 FF                             0,00                       Başarısız

 

Ön Lisans Programları Mutlak Not Aralıkları

Not                    Harf                          Katsayı                  Başarı

90-100              AA                           4,00                       Başarılı

80-89                BA                            3,50                       Başarılı

70-79                BB                            3,00                       Başarılı

65-69                CB                            2,50                       Başarılı

60-64                CC                            2,00                      Başarılı

55-59                DC                            1,50                       Şartlı Başarılı

50-54                DD                           1,00                       Şartlı Başarılı

30-49                FD                            0,50                       Başarısız

0-29                  FF                             0,00                       Başarısız”

“ç) (UB) uygulamada başarısız notu: Bir dersin uygulamasında başarısız olan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler derse devam yükümlülüklerini tekrardan yerine getirmek zorundadır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yapılan değişiklik ve eş değer sayılan dersler bölüm başkanlıklarınca sisteme işlenir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin, eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç 4 hafta içerisinde ilgili bölüm başkanlığına başvuru yapması gerekir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin ödemeleri gereken katkı payı ve öğrenim ücreti, ilgili mevzuatı kapsamında her yıl belirlenen miktarlar üzerinden alınır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38- (1) Özel öğrencilere ilişkin işlemler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversite tarafından özel öğrencilere ilişkin olarak belirlenen yönerge hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.”

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.