18 Aralık 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32047

YÖNETMELİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/9/2018 tarihli ve 30544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “50-60” ibaresi “50-59” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2-  Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel not ortalaması 1,80’in altında olan öğrenciler genel not ortalamasını 1,80’e yükseltinceye kadar;

a) Başarısız olduğu dersleri tekrar eder. 

b) Başarılı olduğu dersleri istemesi durumunda tekrar eder.

c) Daha önce almadığı bir dersi (kredisiz dersler hariç) veya (W) notu aldığı bir dersi alamaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerden dönem hakkı kazananlar, kayıt oldukları dönem için katkı payını öderler.”

“a) Son sınıf öğrencilerine hiç almadıkları dersler ve/veya FF, FD, NA ve U notu aldıkları her ders için (uygulamalı/uygulaması olan dersler hariç) akademik takvimde ilan edilen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir. Uygulamalı/uygulaması olan dersler için ise ilgili bölüm başkanlığınca süre verilir. Verilen süre azami öğrenim süresinin bitimini takip eden yarıyıl derslerinin bitiş tarihini geçemez. Uygulamalı/uygulaması olan derslere ait notlar ilgili yarıyılın final sınavı not girişlerinin son tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

b) Verilen ek sınav ve/veya süreler sonunda başarısız olduğu toplam ders sayısını beş veya daha az derse indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir.

c) Ek sınav ve/veya süre hakkı kullanmadan toplam ders sayısı beş veya daha az olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ara sınıflarda olan,”

“c) Ek sınavlar ve/veya süreler sonunda mezuniyet için kalan ders sayısı altı veya daha fazla olan,”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.