18 Aralık 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32047

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ASYA PASİFİK ARAŞTIRMALARI VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/5/2007 tarihli ve 26535 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Asya Pasifik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin adı “Bahçeşehir Üniversitesi Asya-Pasifik-Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Asya Pasifik Araştırmaları ve Uygulama” ibaresi “Asya-Pasifik-Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Asya Pasifik Araştırma ve Uygulama” ibaresi “Asya-Pasifik-Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Asya Pasifik Araştırmaları ve Uygulama” ibaresi “Asya-Pasifik-Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Asya Pasifik” ibaresi “Asya, Pasifik ve Afrika” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Asya Pasifik” ibareleri “Asya, Pasifik ve Afrika” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Danışma Kurulu.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Asya Pasifik” ibaresi “Asya, Pasifik ve Afrika” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11/A- (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla elli üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Rektör başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.”

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.