16 Aralık 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32045

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NUMUNE ALMA VE

ANALİZ METODLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde, on birinci ve on ikinci fıkralarında yer alan “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü” şeklinde, on üçüncü fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.

“(3) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği tablolarında tanımlanan sektörler, atıksularında veya arıtma tesislerinin çıkış sularında atıksu deşarjı ve/veya derin deniz deşarjı konulu çevre izin belgesi eklerinde belirtilen aralıklarla numune almakla, ölçüm ve analiz yapmak suretiyle kontrol etmekle, atıksuların özellik ve miktarlarına ilişkin bilgileri sürekli veya belli aralıklarla belirlemek ve belgelemekle yükümlüdürler. Debi değerlerine bağlı olarak gerekli debi ölçüm ve numune alma sıklığı aşağıda yer alan Tablo 1’e göre yapılır.

Tablo 1: Debiye göre numune alma sıklığı

1.a. ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI*

Debi (m³/gün)

Endüstriyel atık sular için  iç izlemeye esas numune alma sıklığı**

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı

≤ 50

Dört ayda bir

Yılda bir

51-200

İki ayda bir

Altı ayda bir

201-1000

Ayda bir

Dört ayda bir

1001-10000

On beş günde bir

Üç ayda bir

>10000

Haftada iki

İki ayda bir

*- Evsel nitelikli atıksuyu olan endüstriyel tesislerde bu tablo kullanılacaktır.

**- Eğer ilk yıl boyunca üç ardışık numune analiz sonuçlarının deşarj standartlarına uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıllarda ilgili sektör tablosunda yer alan pH, KOİ, BOİ, Yağ-Gres, AKM parametreleri dışındaki diğer parametrelere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü yazıyla bilgilendirmek kaydıyla yılda bir kez bakılması yeterlidir. Eğer parametrelerden biri deşarj standartlarına uymazsa takip eden yıl içinde tabloya göre numune alınmalıdır.

Karada üretim yapılan balıkçılık tesislerinde, tesisin tamamını temsil edecek şekilde; 50 m3/gün ve altında debiye sahip tesislerden yağışlı ve kurak dönemi temsil etmek üzere yılda 2 kez, 50 m3/gün üzerindeki debiye sahip tesislerden ise her mevsim olmak üzere yılda 4 kez iç izlemeye esas numune alınır. Denetime esas numuneler ise; 50 m3/gün ve altında debiye sahip tesislerden yılda en az 1 kez, 50 m3/gün üzerindeki debiye sahip tesislerden ise yılda en az 2 kez alınır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerince yıllık numune alma sayısı artırılabilir. İç izleme veya denetime esas alınan örneklerden herhangi birisi deşarj standartlarına uymazsa, takip eden yıl içinde tabloya göre numune alınmalıdır.

1.b. KENTSEL - EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI

Kentsel-Evsel debi E.N. (Eşdeğer Nüfus)

Kentsel-Evsel atıksular için iç izlemeye esas numune alma sıklığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı

2000-9999

Ayda bir ***

Yılda bir

10000-49999

Ayda bir

Üç ayda bir

50000-99999

On beş günde bir

İki ayda bir

≥100000

Haftada iki

Ayda bir

***-Eğer ilk yıl boyunca deşarj standartlarına uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıllarda dört örnek; eğer dört örnekten birisi deşarj standartlarına uymazsa, takip eden yıl içinde 12 örnek alınmalıdır.

a) Günlük atık su debisi 10000 m3/gün üzerinde olan arıtma tesislerinin çıkışlarına;

1) GPRS modem veya buna benzer uzaktan izleme özelliği olan cihazlar konulması,

2) Cihazın hafızası olmalı ve en az 1 aylık ölçümleri hafızasında saklayabilmeli ve bu cihazlar Bakanlık VPN ağına bağlanabilecek yapıda olması,

3) Bu cihazlara debi, pH, Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen ve İletkenlik sensorları bağlanarak online olarak izlenme sağlanması,

4) İşletmecinin, elde edilen verilerin Bakanlık veri toplama merkezinde toplanması için gereklilikleri yerine getirmesi,

gerekir

“(7) İç izleme yapmak amacıyla Bakanlığımızdan yetki alan fabrika, tesis ve işletme laboratuvarları iç izlemeye konu parametreler için 4 ayda bir diğer yetkili laboratuvarlarda doğrulama analizleri yaptırmak zorundadır. Doğrulama analizleri numunelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli gözetiminde alınması zorunludur. Doğrulama analiz sonuçları, ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine ibraz edilir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü” şeklinde, (g) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin EK-3’ünde yer alan “ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI” ibaresi “ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.