16 Aralık 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32045

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5– (1) Çevre İzni belgesi alan kurum, kuruluş ve işletmeler için debisine göre numune alma sıklığının aşağıdaki Tablo-1’e göre yapılması gerekir.

Tablo-1: Debiye göre numune alma sıklığı

1.a. ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI*

Debi (m³/gün)

Endüstriyel atıksular için  iç izlemeye esas numune alma sıklığı**

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı

≤ 50

Dört ayda bir

Yılda bir

51-200

İki ayda bir

Altı ayda bir

201-1000

Ayda bir

Dört ayda bir

1001-10000

On beş günde bir

Üç ayda bir

>10000

Haftada iki

İki ayda bir

*- Evsel nitelikli atıksuyu olan endüstriyel tesislerde bu tablo kullanılacaktır.

**- Eğer ilk yıl boyunca üç ardışık numune analiz sonuçlarının deşarj standartlarına uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıllarda ilgili sektör tablosunda yer alan pH, KOİ, BOİ, Yağ-Gres, AKM parametreleri dışındaki diğer parametrelere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü yazıyla bilgilendirmek kaydıyla yılda bir kez bakılması yeterlidir. Eğer parametrelerden biri deşarj standartlarına uymazsa takip eden yıl içinde tabloya göre numune alınmalıdır.

Karada üretim yapılan balıkçılık tesislerinde, tesisin tamamını temsil edecek şekilde; 50 m3/gün ve altında debiye sahip tesislerden yağışlı ve kurak dönemi temsil etmek üzere yılda 2 kez, 50 m3/gün üzerindeki debiye sahip tesislerden ise her mevsim olmak üzere yılda 4 kez iç izlemeye esas numune alınır. Denetime esas numuneler ise; 50 m3/gün ve altında debiye sahip tesislerden yılda en az 1 kez, 50 m3/gün üzerindeki debiye sahip tesislerden ise yılda en az 2 kez alınır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerince yıllık numune alma sayısı artırılabilir. İç izleme veya denetime esas alınan örneklerden herhangi birisi deşarj standartlarına uymazsa, takip eden yıl içinde tabloya göre numune alınmalıdır.

1.b. KENTSEL–EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI

Kentsel-Evsel Debi E.N.

(Eşdeğer Nüfus)

Kentsel-Evsel atıksular için iç izlemeye esas numune alma sıklığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı

2000-9999

Ayda bir***

Yılda bir

10000-49999

Ayda bir

Üç ayda bir

50000-99999

On beş günde bir

İki ayda bir

≥100000

Haftada iki

Ayda bir

***- Eğer ilk yıl boyunca deşarj standartlarına uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıllarda dört örnek; eğer dört örnekten birisi deşarj standartlarına uymazsa, takip eden yıl içinde 12 örnek alınmalıdır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8– (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin EK-3’ünde yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.