14 Aralık 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32043

YÖNETMELİK

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personelin sicil amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sicil amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeli personelin birinci ve ikinci sicil amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 6- (1) 8/10/2002 tarihli ve 24900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği ve 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

Eki için tıklayınız