14 Aralık 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32043

YÖNETMELİK

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurları ve sözleşmeli personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre görev yapan Devlet memurları ve sözleşmeli personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 6- (1) 24/10/2004 tarihli ve 25623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği, 29/2/2012 tarihli ve 28219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve 8/6/2012 tarihli ve 28317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ)  Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

Eki için tıklayınız