11 Aralık 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32040

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 23/8/2009 tarihli ve 27328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) Kamu idareleri, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların talepleri ya da yükseköğretim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda; görevde yükselme, unvan değişikliği, yeterlik, seçme, kurum içi ve giriş sınavları ile kurum içi sınavlar gibi tüm sınavların şahsen veya internet üzerinden başvurularının alınmasından, sonuçların duyurulmasına kadar (sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, denetlemek, uygulamak, değerlendirmek, iş programı ve fiyat önerisi sunmak, ihaleye katılmak gibi) tüm sınav sürecini yürütmek,”

“l) Merkezin bilgi teknolojileri imkânlarını, uzaktan eğitim altyapısını ve fiziksel olanaklarını üniversite içi ve dışı paydaşların istekleri/ihtiyaçları doğrultusunda yönetmek, organize etmek ve hizmete sunmak.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.