8 Aralık 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32037

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR

MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 21/5/2013 tarihli ve 28653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bilgisayar ve kontrol, yazılım, bilişim sistemleri, yazılım ve bilişim” ibaresi “kontrol ve bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, yazılım ve bilişim, adli bilişim,  bilgisayar bilimi, bilgisayar bilimi ve yazılım, bilgisayar ve bilişim, bilgisayar ve yazılım” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Odaya asıl üye olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları tarafından eğitimi verilen şu mühendislik bölümlerinin birinden mezun olmak gerekir: bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, bilgisayar sistemleri mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, yazılım ve bilişim mühendisliği, adli bilişim mühendisliği, bilgisayar bilimi ve mühendisliği, bilgisayar bilimleri ve mühendisliği, bilgisayar bilimi ve yazılım mühendisliği, bilgisayar ve bilişim mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği. Mezun olunan yükseköğretim kurumunun yurt dışında olması durumunda kişinin diplomasının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir. Yasal olarak mesleğini uygulamaya hak kazanmış ilgili mühendislik bölümünden mezun mühendisler, mühendis unvanı kullanmak ve mesleki faaliyette bulunabilmek için Odaya üye olmak ve üyelik niteliğini korumak zorundadır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.