7 Aralık 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32036

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLİRKİŞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 5/5/2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişi Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde yer alan “kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelerden talep halinde ve tavsiye niteliğinde” ibaresi “talep edilmesi halinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Odalar tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “mimar ve mühendisleri” ibaresi “mimar, mühendis ve şehir plancılarını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı meslek Odasını,

Bilirkişi: Uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşü talep edilen TMMOB’ne bağlı Odalara üye mimar, mühendis ve şehir plancılarını,

Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimleri: Bilirkişilik hizmetinin daha etkin ve verimli yapılmasına yönelik olarak Odalar tarafından uzmanlık alanlarında ve bilirkişilik konularında düzenlenen eğitim ve etkinlikleri,

Meslek İçi Bilirkişilik Yenileme Eğitimleri: Odalar tarafından meslek içi bilirkişilik eğitimlerini tamamlayarak katılım belgesi veya sertifika almaya hak kazanan üyeler için üç yıllık periyotlarda düzenlenen yenileme eğitimlerini,

Bilirkişi Eğitim Belgesi: Bilirkişilik konularında kayıtlı olunan Odalar tarafından düzenlenen eğitimleri tamamlayanlara verilen katılım belgesi veya sertifikayı,

Bilirkişi Yenileme Eğitimi Belgesi: Kayıtlı olunan Odalar tarafından düzenlenen yenileme eğitimlerini tamamlayanlara verilen katılım belgesi veya sertifikayı,

ifade eder.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bilirkişilerin;” ibaresinden önce gelmek üzere “Oda Bilirkişilik listelerinde yer alacak” ibaresi eklenmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, (d) bendinde yer alan “En az üç” ibaresi “Bilirkişilik yapmak istenilen alanda belgelendirilmiş en az beş” şeklinde, (e) bendinde yer alan “Disiplin” ibaresi “Meslekten men” şeklinde, (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“g) Odalarca düzenlenen Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, Bilirkişi Eğitim Belgesi almış,”

“ğ) Aidat borcu bulunmuyor,”

“Birinci fıkranın (d) bendinde yer alan şartlardan oda üyeliği geçmişine sahip olma şartı 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim elemanları ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi mühendis, mimar ve şehir plancıları için aranmaz.       

Odalar, her yıl Aralık ayında bu maddede yer alan koşulları taşıyan bilirkişilerin listesini gelecek yılın Oda Bilirkişilik görevlendirmelerinde kullanmak üzere hazırlar.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bilirkişilik görevlendirmeleri

Madde 8- Bilirkişilik görevlendirmeleri Oda Bilirkişi listelerinde yer alan bilirkişiler arasından uzmanlık alanları dikkate alınarak ve sıra gözetilerek yapılır.

Oda Yönetim Kurulları, Bilirkişilik hizmeti istenen konuda Bilirkişi listelerinde uzman bilirkişi bulunmaması durumunda liste dışı görevlendirme yapabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe 8 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Oda Bilirkişilik listelerinden çıkarılma

Madde 8/A- Bilirkişiler; Bilirkişiliğe kabul şartlarının kaybedilmesi veya listeye dahil edildiği tarihte gerekli şartların sağlanamadığının sonradan tespit edilmesi durumlarında listeden çıkarılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı “Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimleri, Bilirkişilik Yenileme Eğitimleri ve Eğitim Belgeleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bilirkişi eğitim belgesi, yenileme eğitimi belgesi, meslek içi bilirkişilik eğitimleri ve yenileme eğitimleri ile ilgili ilkeler

Madde 9- Bilirkişilik hizmetinin daha etkin ve verimli yapılmasına yönelik olarak, uzmanlık alanlarında ve bilirkişilik konularında yapılacak eğitimler ve bilirkişilik yenileme eğitimleri ilgili Odalar tarafından düzenlenir. Bu eğitimleri tamamlayan mühendis, mimar ve şehir plancıları, bilirkişi eğitim belgesi veya bilirkişi yenileme eğitimi belgesi almaya hak kazanır.

Bilirkişilik uzmanlık alanlarına yönelik Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimlerinin ve bilirkişilik yenileme eğitimlerinin içeriği ve programları, Odaların eğitim birimlerince hazırlanır ve ilan edilir.

Gerekmesi halinde Odaların ortak uzmanlık alanlarına ilişkin eğitimlerin içeriği ve programı TMMOB tarafından koordine edilir.

Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimleri, Bilirkişi Eğitim Belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptali ile listelerin tutulmasına ilişkin ilkeler TMMOB ve bağlı Odalarca belirlenir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerlerine” ibaresi “Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan “Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Semineri, Bilirkişi Yetki Belgesi” ibaresi “Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimleri, Bilirkişi Eğitim Belgesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Bildirim

Madde 13/A- TMMOB’ne bağlı Odalar her yıl Ocak ayında bir önceki yıl içinde gerçekleştirdikleri bilirkişilik temel eğitimi, Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimi programı sayısı, eğitime katılan ve eğitimi tamamlayan kişi sayısı, eğitim alan kişilerin uzmanlık alanları ile meslekleri, eğitim veren kişiler, eğitim verilen yerler ile istenilen diğer hususları içerir bir raporu TMMOB’ye bildirmekle yükümlüdür.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından eğitim kuruluşu olarak yetkilendirilen Odalar, yetki belgelerinin iptal edilmesi durumunda TMMOB’ye bilgi vermekle yükümlüdür.”

MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.