5 Aralık 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32034

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 14/6/2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yarıyıl içi değerlendirme: Dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği sınav, uygulama, laboratuvar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılan değerlendirmedir. Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında yarıyıl içi değerlendirmenin yöntemi Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, yarıyıl içi değerlendirmenin %15’i ile yılsonu/bütünleme sınavında alınan notun %85’inin toplamıdır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.