5 Aralık 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32034

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 6/11/2022 tarihli ve 32005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2022-2023 eğitim-öğretim yılından önce doktora programına kayıt yaptıran öğrencinin doktora programına kayıt olduğu tarihten sonra olmak üzere, isminin olduğu en az bir bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması veya ulusal/uluslararası sempozyumlarda sözlü sunum ya da tam metin olarak yayımlanmış en az bir bildirisinin olması doktora tez savunmasına girme şartı olarak aranır. Sanatta yeterlik çalışmalarında ise sanatta yeterlik programına kayıt olduğu tarihten sonra olmak üzere, isminin olduğu karma sanatsal etkinliğe katılmış olması, en az bir bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması veya ulusal/uluslararası sempozyumlarda sözlü sunum ya da tam metin olarak yayımlanmış en az bir bildirisinin olması sanatta yeterlik tez savunmasına girme şartı olarak aranır.

(2) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından önce kayıt yaptıran öğrencilerde 31 inci maddenin ikinci, 36 ncı maddenin birinci fıkraları ile bu maddenin birinci fıkrasında yer alan koşullar uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.