30 Kasım 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32029

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK

ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/48)

 

MADDE 1- 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2021-2022 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin son tamamlanma tarihi

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2021-2022 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin son tamamlanma tarihi 30/6/2023’tür

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.