29 Kasım 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32028

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 13/1/2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden ortak zorunlu dersler hariç bir günde en fazla iki dersin ara sınavı yapılır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.