25 Kasım 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32024

YÖNETMELİK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME HİZMETİ

SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve beşinci  fıkralarında yer alan “bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde” ibareleri ve onbirinci  fıkrasında yer alan “bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl boyunca” ibaresi ile dokuzuncu, onyedinci ve onsekizinci fıkralarında yer alan “bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde” ibareleri “28/2/2023 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “birinci fıkrada yer alan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, bu fıkra kapsamındaki kuruluşlar, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 66 ncı maddesinde yer alan hükümlere 1/12/2022 tarihine kadar uyum sağlamak zorundadır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.