25 Kasım 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32024

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE

ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARININ ÖDEME HİZMETLERİ

ALANINDAKİ VERİ PAYLAŞIM SERVİSLERİNE İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde”, ikinci fıkrasında yer alan “bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde” ve üçüncü fıkrasında yer alan “bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl boyunca” ibareleri   “28/2/2023 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.