24 Kasım 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32023

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

PATATES SİĞİLİ GÖRÜLEN ALANLAR İLE GÜVENLİK KUŞAĞINDA

UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ  (TEBLİĞ NO: 2022/32)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/41)

MADDE 1- 4/11/2022 tarihli ve 32003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patates Siğili Görülen Alanlar ile Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/32)’in 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.