21 Kasım 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32020

YÖNETMELİK

Altınbaş Üniversitesinden:

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini (APAM),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti: Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; psikoloji biliminin değişik alanlarında araştırma, geliştirme, inceleme ve uygulama yapmak, kısa ve uzun süreli eğitim-öğretim programları düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin topluma hizmet ile bilimsel bilgiyi ilerletmek görevine, kamu ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Psikoloji alanında araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama çalışmaları ve projeler yapmak.

b) Psikoloji alanında sürekli eğitim ve yaşam boyu eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

c) Toplumda psikolojik sorunları olan bireylere ve gerektiğinde Üniversite mensuplarına yönelik psikolojik hizmetler sunmak.

ç) Psikoloji biliminin çalışma alanları ile ilgili kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, hizmet içi eğitim programları ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek; düzenlenmesine katkıda bulunmak.

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla psikoloji alanında iş birliği yapmak.

e) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine denetim altında uygulamalı eğitim vermek.

f) Çalışma konularına yönelik yayınlar yapmak.

g) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; psikoloji alanında eğitim almış ve akademik/uygulamalı çalışmaları olan, Üniversitenin Psikoloji Bölümü tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Üniversitede çalışmakta olan, psikoloji disiplini dahilinde ve/veya alanla ilişkili akademik ve uygulamalı çalışmalar yürüten öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün oluru ile görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun en az üç üyesi, Üniversitenin Psikoloji Bölümünde tam zamanlı olarak çalışmakta olan öğretim elemanlarından oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu göreve, bir Yönetim Kurulu üyesi ve/veya müdür yardımcısı vekâlet edebilir.

(4) Yönetim Kurulu olağan olarak yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(5) Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan veya art arda iki toplantıya katılmayan/katılamayan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Yeni araştırma, bütçe, ortaklık ve iş birliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek son şeklini vermek.

ç) Araştırma, yayın, uygulama ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulunan organdır. Danışma Kurulu; Üniversitenin Psikoloji alanında akademik ve uygulamalı çalışmalar yürüten tecrübeli öğretim elemanları ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, enstitüler, araştırma merkezlerinde görevli diğer öğretim elemanlarından, psikoloji alanında araştırma ve yayınlar yapan tecrübeli kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on bir üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin uzun vadeli bilimsel, idari planları ve faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 15- (1) Merkez tarafından yapılan çalışmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16- (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Mütevelli Heyeti Başkanı bu yetkisini Rektöre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18- (1) 30/3/2012 tarihli ve 28249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.