20 Kasım 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32019

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/2/2022 tarihli ve 31757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Enstitü bünyesinde eğitim-öğretim yapılan tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için Enstitüye tezin ilk teslimi ile birlikte, ilgili yönergede belirlenen yüksek lisans yayın şartlarını yerine getirmiş olmaları esastır. Yayın şartı aranmayacak yüksek lisans programları ve yayın şartı yerine geçecek olan koşullar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28- (1) Enstitü bünyesinde eğitim-öğretim yapılan bütün doktora programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için Enstitüye tezin ilk teslimi ile birlikte, doktora yaptıkları alanda ilgili yönergede belirlenen doktora yayın şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38- (1) Enstitü bünyesinde eğitim-öğretim yapılan bütün sanatta yeterlik programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için Enstitüye tez, sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmalarının ilk teslimi ile birlikte, sanatta yeterlik yaptıkları alanda ilgili yönergede belirlenen sanatta yeterlik yayın şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.