20 Kasım 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32019

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/6/2006 tarihli ve 26198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Koordinatör

MADDE 12/A- (1) Merkezin idari işlerinin yürütülmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak için Merkezde tam zamanlı olarak çalışmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Merkez Müdürünün önerisi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile bir Koordinatör görevlendirilir. Koordinatörün görevleri Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.