19 Kasım 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32018

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVA ARACI MİLLİYETİ VE TESCİL İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

(SHY-7)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 14/7/2020 tarihli ve 31185 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği (SHY-7)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (m) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“l) Kimlik plakası: Hava aracının asgari olarak uyruğu ile birlikte tescil işaretinin yazılı olduğu yanmaz materyalden oluşan plakayı,”

“s) Hafif hava aracı 1: Motor teçhizatına sahip, azami kalkış ağırlığı 1200 kg ve altında olan çok hafif hava aracı kapsamına girmeyen havadan ağır hava araçlarını,

ş) Hafif hava aracı 2: Motor teçhizatına sahip, azami kalkış ağırlığı 1200 kg üzerinde ve 2000 kg ve altında olan havadan ağır hava araçlarını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu hüküm kamu kurum ve kuruluşları hakkında uygulanmaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 

Eki için tıklayınız