18 Kasım 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32017

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KIYI TESİSİ İŞLETME İZNİ VE KIYI TESİSİ İŞLETMECİLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kıyı tesislerine; gemilerin ve gemi niteliği taşımayan deniz araçlarının yanaşıp ayrılması, kıyı tesislerinde barınması, tahmil tahliye yapılması ve/veya yolcuların gemilere binmesi ya da gemiden indirilmesi usul ve esasları ile kıyı tesisi işletmecilerinin hizmet esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamındaki ülkemiz deniz kıyılarında, sahil şeridinde, doldurma ve kurutma yolu ile kazanılan alan üzerinde bulunan liman, iskele, yanaşma yeri, balıkçı barınağı, yat limanı, barınma yeri, boru hattı ve şamandıra/platform sistemi gibi, gemilere ve gemi niteliği taşımayan deniz araçlarına hizmet veren ticari maksatlı kıyı tesislerini ve bunları işletecek olan kıyı tesisi işletmecilerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, 3621 sayılı Kanun kapsamındaki iç suları ve aksi belirtilmedikçe;

a) Gemi sanayi ve gemi geri dönüşüm tesislerini,

b) Askeri ve kolluk kuvvetlerine ait kıyı tesislerini,

c) Kıyı emniyeti faaliyetinin yürütüldüğü kıyı tesislerini,

ç) Yalnızca kılavuzluk ve/veya römorkör hizmetinin yürütüldüğü kıyı tesislerini,

d) Ticari faaliyette bulunulmayan kıyı tesislerini,

e) Yalnızca eğitim ve/veya bilimsel araştırma gemilerine hizmet veren kıyı tesislerini,

ve bunların kıyı tesisi işletmecilerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1925 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 482 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 497 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) AYGM: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünü,

b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

c) Bakım onarım: Tekne bünyesinde veya donatımı kapsamında gerçekleştirilen; tekne alt yıkama, sac, boya, elektrik-elektronik, mekanik işleri, ana makine ve yardımcı makinelerin yenileme, tamir, bakım ve benzeri diğer işleri,

ç) Destek noktası: Hareket yeteneği kısıtlı kişilere hizmet vermek amacıyla gerekli donanıma sahip olan, sesli, görsel ve dijital hizmetlerin sunulduğu ve bu maksatla görevli personelin bünyesinde barındırıldığı alanı,

d) Gemi sanayi tesisleri: 28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki tesisleri,

e) Hak lehtarlığı: Kıyı tesisinin zilyetliğini gösteren ve bunu kullanma izni, irtifak hakkı, kira, tapu, işletme hakkı devri, geçici veya kesin devir, ön izin gibi sözleşmelerle ispatlayan belgeyi,

f) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,

g) İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu (İTDK): Kıyı tesisinin bu Yönetmelik kapsamında mahallinde incelenmesi, denetlenmesi ve tespitler yapılması maksadıyla oluşturulan Komisyonu,

ğ) Kışlama: Ek-6 kapsamında belgelendirilen kıyı tesislerinde bir deniz aracının faaliyette bulunmadığı veya kullanılmadığı dönemlerde bakım onarım da dahil olmak üzere karada park edilmesi veya denizde bağlı olmasını,

h) Kıyı tesisi: 3621 sayılı Kanun kapsamında; deniz kıyılarında, sahil şeridinde, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alan üzerinde kurulmuş olan ve bu Yönetmeliğin kapsamında belirtilmiş olan tesisleri,

ı) Kıyı tesisi işletme izni: Kıyı tesislerine; gemi ve gemi niteliği taşımayan deniz araçlarının yanaşıp ayrılması, barınması, tahmil tahliye yapılması ve/veya yolcuların gemilere binmesi ya da gemiden indirilmesi gibi faaliyetlerin seyir emniyeti, can, mal ve çevre güvenliği açısından yeterliğine yönelik kıyı tesisinin belgelendirilmesi için verilen izni,

i) Kıyı tesisi işletmecisi: Kıyı tesisini işletebilmek için hak lehtarı olan veya kıyı tesisini kiralayan gerçek kişiler ile kamu veya özel hukuk tüzel kişilerini,

j) Kıyı tesisi izni: Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kıyı tesisi işletme iznini veya özel izni,

k) Liman arayüzü: Gemiye yükleme ve boşaltma operasyonlarının yürütüldüğü alanı,

l) Özel izin: Kıyı tesisi işletme izni dışında 6 ncı madde kapsamında verilen izinleri,

m) Yanaşma yeri: Geminin yanaştırılmasına ve barınmasına uygun olarak dizayn edilmiş rıhtımı bulunan, ancak geri sahasında sosyal ve teknik hizmet, destek, yönetim, karada bakım onarım imkânı bulunmayan ve halka açık alanlarda sadece yolculara hizmet veren kıyı tesisini,

n) Yetkilendirilmiş klas kuruluşu: 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Özel İzin, İnceleme, Değerlendirme ve İzin Süresi

Kıyı tesisi işletme izni başvurusu

MADDE 5- (1) Kıyı tesisi işletme izni almak isteyen kıyı tesisi işletmecisi, Ek-1’de ve faaliyet konusuna göre Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7, Ek-8 ve Ek-9’da belirtilen kriterlerde yer alan belgeler ile birlikte e-Devlet üzerinden İdareye başvuru yapar.

(2) Kıyı tesisi işletmecisi kıyı tesisi işletme izni süresinin yenilenmesi için izin süresinin bitiş tarihinin en geç iki ay öncesinden e-Devlet üzerinden İdareye başvuru yapar.

(3) Kıyı tesisi işletme izninin yenilenmesi için veya mevcut iznin kapsamında değişiklik yapılması için yapılan başvurularda Ek-1’de yer alan belgelerden yalnızca tesis bilgi formu (Ek-2) ile başvuru yapılır.

(4) Kıyı tesisi işletme izninin yenilenmesine yönelik taleplerde İdare ihtiyaç duyması halinde ilave bilgi ve belgeler ile mevcut belgelerin yenilenmesini isteyebilir veya kayıtlarında yer alan belgelerin yenilenmesine ihtiyaç duymadan değerlendirme yapabilir.

(5) Başvurunun, ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde yapılmaması halinde kıyı tesisi işletme izninin geç verilmesinden dolayı işletmeye ve üçüncü şahıslara karşı oluşacak her türlü zarara yönelik sorumluluk kıyı tesisi işletmecisine aittir.

Özel İzin

MADDE 6- (1) İdare tarafından; ekonomik gerekler, test, montaj, kamu yararı veya dış ticaret politikaları dikkate alınarak istisnai uygulamalar yapılabilir.

(2) Bu kapsamda;

a) Tesisin bulunduğu ildeki valilik veya tesiste yürütülecek faaliyetin amacına yönelik ilgili kamu idaresi tarafından düzenlenen kamu yararı kararı kapsamında gemilerin kıyı tesisine yanaştırılarak hizmet verilmesi işlemlerine,

b) Kıyı tesisi inşaatının kısmen veya tamamen bitirilmesi sonrasında, kıyı tesisinin donanımında kullanılacak alet, ekipman ve teçhizatı taşıyan gemilerin kıyı tesisine yanaştırılması ve bunların tahliye edilmesi işlemlerine,

c) Kıyı tesisinin donatımı aşamasında, donatılan ekipmanın test/montaj ihtiyacının oluşması halinde gemilerin kıyı tesisine yanaştırılması ve yükleme boşaltma yapılması işlemlerine,

ç) Ekonomik gereklilik ve dış ticaret politikaları dikkate alınarak gemilerin kıyı tesisine yanaştırılması ve yükleme boşaltma yapılması işlemlerine,

yönelik İdare tarafından özel izinler verilebilir.

Özel izin başvuruları

MADDE 7- (1) İstisnai hal kapsamına giren özel izin başvuruları, izin istenen yerin ulaşım ve yanaşma yeri özellikleri, emniyet tedbirleri ve yanaştırılması planlanan gemi özelliklerini içeren bilgi ve belgelerle birlikte İdareye yapılır.

İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu (İTDK)

MADDE 8- (1) İTDK’da görev yapacak olan komisyon üyesi personel, bölge liman başkanlığı/liman başkanlığı şartları göz önünde bulundurularak kıyı yapıları ile ilgili eğitim almış, denizcilik uzmanı/yardımcısı, denizcilik sörvey mühendisi, mühendis, şehir plancısı, mimar, kaptan, teknik uzman unvanına sahip personelden oluşmalıdır. İTDK’lar, bu özellikleri içeren en az iki üye ve ilgili bölge liman başkanı/liman başkanı olmak üzere en fazla beş üyeden oluşturulur.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki izin başvuruları ile ilgili olarak İTDK tarafından incelemeler yapılarak tespitler yapılır. Yapılan tespitler sonucunda komisyonun, seyir, can, mal ve çevre emniyeti uygunluğuna ilişkin kanaati ile beraber bu Yönetmelik kriterleri açısından da değerlendirilerek rapor halinde komisyon üyelerince imzalanır ve ilgili bölge liman başkanlığınca/liman başkanlığınca İdareye iletilir.

(3) Kıyı tesisi işletmecisi, İTDK tarafından yapılacak inceleme ve denetimde her türlü bilgi, belge, araç, gereç ve teçhizatı sağlamakla yükümlüdür.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9- (1) Kıyı tesisi işletme izin başvuruları İdare tarafından;

a) Kayıtlarında yer alan bilgi ve belgeler,

b) Ek-1’de belirtilen belgeler,

c) Kıyı altyapı tesislerine ait onaylı uygulama projelerinin veya vaziyet planının bulunup bulunmadığı, onaylı uygulama projesi varsa projesine uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığı ve tesise yanaşacak en büyük gemi kapasitesine dair AYGM görüşü,

ç) İdare tarafından ihtiyaç duyulması halinde ilgili diğer kurum/kuruluşların görüşleri,

d) İTDK raporu ve bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen ilgili kriterler,

esas alınarak değerlendirme yapılır. Kriterlerde eksiklik olması halinde, İdarece yapılacak değerlendirmede uygun görülmesi durumunda, belirlenen zaman içerisinde eksikliğin giderilmesi hususu dikkate alınarak işlem yapılır.

(2) Özel izin başvuruları; seyir, can, mal ve çevre emniyet tedbirlerini de içerecek şekilde düzenlenmiş İTDK raporu ve özel iznin durumuna uygun olarak gerek olması halinde İdare tarafından talep edilen bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(3) Değerlendirme sonucunda, uygun bulunan kıyı tesisi için kıyı tesisi işletmecisi adına Ek-12’de yer alan kıyı tesisi işletme izin belgesi düzenlenir. Özel izinler için belge düzenlenmez.

(4) İdare tarafından belirlenen kıyı tesisi işletme izin belgesi ücreti, kıyı tesisi işletmecisi tarafından İdarenin döner sermaye hesabına yatırılır.

Kıyı tesisi izni süresi

MADDE 10- (1) Kıyı tesisi işletme izni, İdare tarafından beş yıla kadar verilir. Kıyı tesisi işletme izni süresi Bakanlığın diğer birimlerinin tesislere yönelik mevzuat uygulamaları dikkate alınarak belirlenebilir.

(2) Kıyı tesisi izni süresi belirlenirken kıyı tesisinin hak lehtarı olunduğunu gösteren belge süreleri de dikkate alınır. Kıyı tesisi izin süresi hak lehtarlığı süresinden fazla olamaz. Ancak, hak lehtarı olunduğunu belirten belgede, süre sonunda aksine bir hüküm olmadıkça sürenin uzatılmış olacağına dair bir madde olması durumunda İdare bu hususu dikkate alarak izin verebilir.

(3) Kıyı tesisi işletme izni süresi;

a) 18/2/2007 tarihinden önce hak lehtarı olunan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planıyla ilgili ve/veya AYGM’nin yetki alanına giren işlemlerle ilgili prosedürü tamamlanmamış kıyı tesislerine,

b) Hak lehtarı olunan, onaylı uygulama projesi bulunan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bütünlüğünde inşaatı kısmen tamamlanmış kıyı tesislerinin onaylı imar planındaki şekliyle tamamlanmasına imkân sağlamak için; gemilerin yanaşmasında, tahmil/tahliye yapılmasında seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından bir sakınca bulunmadığı İdare tarafından tespit edilen tesisin tamamlanan kısımlarına,

c) İmar planı ve uygulama projeleri gibi prosedürü yerine getirilmesi gereken; Özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkı devredilmiş ve Bakanlık tarafından Yap İşlet Devret Modeliyle verilmiş kıyı tesisleri ile 20 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında işletme izin belgesi veya geçici işletme izin belgesi almış kıyı tesislerine,

en fazla iki yıl olarak verilir.

(4) Özel izin; izin talebinin mahiyetine göre en fazla bir yıl süre ile veya gemi sefer sayısı kadar verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değişiklik, Devir, Denetim ve İptal

Kıyı tesisi adı, işletmeci unvanı ve/veya adres değişikliği

MADDE 11- (1) Kıyı tesisi işletmecisi unvanı veya tesis adresi değişikliğine yönelik belgelerin yeni duruma göre düzenlenmesinin talep edilmesi durumunda bu hususu tevsik eden belgelerin sunulmasını müteakip İdare tarafından inceleme yapılmaksızın kıyı tesisi işletme izin belgesi aynı şartlarda yenilenir. Unvan değişikliğinin, değişiklik tarihinden itibaren bir ay içerisinde İdareye bildirilmesi zorunludur.

(2) Kıyı tesisi adının değişikliğinin talep edilmesi durumunda, İTDK tarafından inceleme yapılmaksızın aynı şartlarda izin belgesi yenilenir.

(3) Bu madde kapsamındaki başvurular e-Devlet üzerinden İdareye yapılır.

Kıyı tesisinin devri veya kiralanması

MADDE 12- (1) Kıyı tesisi hak lehtarlığının bir başka gerçek veya tüzel kişiliğe devredilmesi veya devrinin söz konusu olması ya da kıyı tesisinin tamamının kiralanması durumunda, devir veya kira kontratı imza tarihinden itibaren bir ay içinde yeni kıyı tesisi işletmecisi tarafından; 5 inci madde kapsamında kıyı tesisi işletme izni başvurusu yapılması zorunludur.

(2) Kıyı tesisi işletmecisine ait hak lehtarlığı belgesinin devrinin söz konusu olması halinde devir alacak kıyı tesisi işletmecisi adına ilgili idaresi tarafından devir işlemlerinin devam ettiğinin bildirilmesi halinde devrin gerçekleşmesine imkân tanımak amacıyla İdare tarafından altı aya kadar süre verilerek işlem yapılır.

(3) Bu kapsamdaki başvurular e-Devlet üzerinden İdareye yapılır.

Kıyı tesisi denetimi

MADDE 13- (1) İdare veya ilgili bölge liman başkanlığı/liman başkanlığı, izin verilmiş olan kıyı tesislerini İTDK marifetiyle her zaman denetleme yetkisine sahiptir. Bu denetimden ücret alınmaz. Tespit edilen uygunsuzluk veya eksiklikler için müteakip denetleme olması durumunda her bir denetleme için hizmet bedelinin kıyı tesisi işletmecisi tarafından İdarenin döner sermaye hesabına ödenmesi şartı aranır.

(2) Yapılan denetim sonucu düzenlenen rapor ilgili bölge liman başkanlığı/liman başkanlığı tarafından İdareye sunulur. Denetim raporunda tesisle ilgili eksikliklerin tespit edilmesi halinde bu konudaki eksikliklerin giderilmesini teminen İdare, işletmeye en fazla altı ay süre verir. Bu süre zarfında eksikliğin giderilmemesi halinde bu husus gerekçesi ile birlikte kıyı tesisi işletmecisi tarafından İdareye bildirilir. Bildirim yapılmaması halinde kıyı tesisi izni, İdare tarafından askıya alınır. Eksikliğin giderilmemesine yönelik gerekçeli bildirim yapılması durumunda konu İdare tarafından değerlendirilerek ilave süre verilir veya kıyı tesisi izni askıya alınır.

(3) Yapılan denetim sonucunda kıyı tesisinin tamamı ya da bir kısmı ile ilgili seyir, can, mal ve çevre emniyeti açısından risk teşkil ettiği değerlendirilen bir konu olması durumunda tesisin tamamına yönelik bir husus varsa kıyı tesisi izni İdare tarafından askıya alınır. Kıyı tesisinin bir kısmına yönelik risk bulunması durumunda ise risk durumu ortadan kalkıncaya kadar tesisin bu alanına yönelik gemi yanaştırılmasına izin verilmez. Bu alanda mevcut bir gemi olması durumunda, bu geminin yükleme ve boşaltması ile yolcuların ve araçların gemiden indirilmesi veya gemiye bindirilmesi işlemlerine son verilerek geminin başka bir rıhtıma veya açığa alınması bölge liman başkanlığı/liman başkanlığı gözetiminde yapılır.

Kıyı tesisi izninin iptali

MADDE 14- (1) Kıyı tesisi izinleri, süresi içinde geçerlidir. Kıyı tesisinin izni;

a) Kıyı tesisi işletmecisinin yazılı müracaatı halinde,

b) Kıyı tesisi hak lehtarlığı belgesinin geçerliliğinin sona ermesi halinde,

c) Kıyı tesisi izninin iptaline yönelik mahkeme kararı bulunması halinde,

ç) Kıyı tesisinin tamamına yönelik onaylı imar planının iptali durumunda, tesisin 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a) veya (c) bentleri kapsamına girmemesi halinde,

İdare tarafından iptal edilir. Kıyı tesisinde gemi bulunması durumunda işlemleri bitinceye kadar faaliyet devam eder. Kıyı tesisi izninin iptal tarihinden önce düzenlenen yanaşma ordinoları olması durumunda ilgili bölge liman başkanlığı/liman başkanlığı kontrolünde kıyı tesisi bu gemilere hizmet verebilir.

Kıyı tesisi izni için belge ve hizmet bedeli

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kıyı tesisi izin başvuruları ile ilgili olarak, İTDK tarafından yapılacak inceleme için kıyı tesisi işletmecisi, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına İdare tarafından belirlenmiş inceleme hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür. İTDK tarafından yapılan inceleme neticesinde tespit edilen uygunsuzluk veya eksikliklere yönelik olarak, müteakip İTDK incelemesi olması durumunda her bir İTDK için inceleme hizmet bedelinin kıyı tesisi işletmecisi tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına ödenmesi şartı aranır.

(2) Kıyı tesisi işletme izin belgesi için İdare tarafından belirlenmiş ücret, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına, kıyı tesisi işletmecisi tarafından yatırılır.

(3) İdare tarafından düzenlenen izin belgelerinde sehven yapılmış işlemlerin düzeltilmesi amacıyla yeniden düzenlenen izin belgeleri için belge ücreti talep edilmez.

(4) 13 üncü maddenin üçüncü fıkrası nedeniyle izni askıya alınan kıyı tesisinin yeniden müracaatı üzerine tesiste yapılacak incelemeler için hizmet bedeli ve düzenlenecek izin belgesi için belge ücreti iki katı olarak alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Esaslar, Sorumluluk ve İdari Para Cezası

Genel esaslar

MADDE 16- (1) Kıyı tesisi işletme izni bulunan kıyı tesisinden; kıyı tesisi işletme izni kapsamındaki gemi cinsleri dışında kıyı tesisi işletmecisine kıyı tesisinin faaliyeti kapsamında hizmet veren römorkör, hizmet gemileri, sarf malzeme için su ve yakıt tankeri/mavnası, atık alım gemisi, kıyı tesisinin faaliyetine aykırı olmamak kaydıyla duba, barç, ponton, layter ile askeri/kolluk kuvvetine ait gemiler ile devlet gemileri kıyı tesisi işletmecisinin onayı ve ilgili bölge liman başkanlığı/liman başkanlığı bilgisi dahilinde yararlanabilir.

(2) Kıyı tesisi izni verilen ancak, tehlikeli yük elleçlenmesine yönelik olarak ilgili idaresinden alınmış geçerli bir belgesi veya izni olmayan tesislerde tehlikeli yüklerin tahmil veya tahliyesine müsaade edilmez.

(3) İdarece verilen kıyı tesisi izni, diğer kurum ve kuruluşların mevzuatı gereği alınması gerekli izin veya onayların temini ile ilgili olarak kıyı tesisi işletmecisinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) İdare tarafından; diğer kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda temin edilebilen belgeler, kıyı tesisi işletmecisinden talep edilmeyebilir.

(5) Olağanüstü hal, seferberlik, kamu güvenliği, yangın, deniz kirliliği, kriz yönetimi, seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti bakımından acil müdahale gerektiren durumlarda, gemi ve gemi niteliği taşımayan deniz araçlarının kıyı tesislerinden geçici olarak yararlanması ile ilgili hususlar 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliği kapsamında yürütülür.

(6) Kamu yararı kapsamında alınan özel iznin yenilenmesi taleplerinde kamu yararı kararının yenilenerek İdareye sunulması gereklidir.

(7) Kıyı tesisi sınırı, 3621 sayılı Kanun kapsamının haricinde kalan ve kıyı tesisine hizmet eden bir alanı ihtiva etse dahi, bu Yönetmelik kapsamında verilen kıyı tesisi izni, 3621 sayılı Kanunda belirtilen ve tanımlaması yapılan yeri kapsar. Boru hattı depolama tesislerinde kıyı tesisinin kapsamı dışında kalan depo ve boru hattının tamamlanmış olması gerekir. Kıyı tesislerinin onaylı imar planı, onaylı uygulama projesi ve hak lehtarlığı ile ilgili belgeler, kıyı ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar kapsamında İdarece tetkik edilir.

(8) Kıyı tesisinin adı belirlenirken başka tesislerde kullanılmayan uygun bir ad seçilmelidir.

(9) İşletmecinin beyanı üzerine kıyı tesisi işletme izninde belirlenmiş olan kıyı tesisi adının diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan resmî işlemlerde aynı olması gerekmektedir.

(10) Kıyı tesisi izni bulunmayan tesislere, ticari maksatlı gemi ve gemi niteliği taşımayan deniz araçlarının yanaştırılmasına izin verilmez. Bu konuya ilişkin hususlarda Limanlar Yönetmeliği kapsamında işlem yapılır.

(11) Kıyı tesisleri için bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen sertifikalarda testin hangi amaçla kim tarafından hazırlanmış/onaylanmış, neye yönelik yapıldığı, kapsamı ile birlikte, yapılış tarihi, geçerlilik süresini içermesi ve durum tespiti olmayıp test içerikli olması gerekmektedir.

(12) Kıyı tesisi işletmecisi; inceleme, denetim gibi hususların yerine getirilmesini teminen bölge liman başkanlığı/liman başkanlığının talebine istinaden kıyı tesisinde ihtiyacı karşılayan ekipmanla donatılmış oda temin eder.

(13) İdare tarafından gerekli görülen hallerde kıyı tesisi için gemi simülasyon modelleme raporu istenebilir.

(14) Bu Yönetmeliğin eklerinde istenen muayene ve test faaliyetlerinde TÜRKAK tarafından akredite kuruluş bulunmaması halinde yetkilendirilmiş klas kuruluşu sertifikaları üzerinden İdarece işlem yapılır.

Kıyı tesisi işletmecisi

MADDE 17- (1) Kıyı tesisi işletmecisi;

a) Kıyı tesisinde bulunan iletme, kaldırma ve basınçlı ekipmanların, şamandıra ve şamandıranın bağlama donanımı, aydınlatma, yangınla mücadele sistem ve ekipmanının ilgili mevzuatına uygun olarak bakım, onarım, test veya sertifikalandırılması gibi işlemlerini zamanında yaptırmak ve sertifika ve kayıtları güncel tutmakla,

b) Kıyı tesisinin liman arayüzünde görev yapan personelin, gerekli yeterliliğe veya ehliyete sahip olması, eğitimleri alması ve bunların kayıt altına alınarak güncel tutulmasıyla,

c) Kıyı tesisinin işletme iznine uygun olarak kullanılmasıyla,

ç) Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 kapsamındaki kıyı tesisleri için kıyı tesisinin yük elleçleme kapasitesi, işletme bünyesinde ve hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirilen istihdam bilgileri, kapasite kullanım oranları, gemi hizmet süresi ortalaması, yatırımlar ve liman faaliyetlerini içeren raporları yıllık olarak hazırlamak ve İdarenin talebi halinde İdareye ibraz etmekle,

d) Kıyı tesisinin liman arayüzünde görev yapan personelin Türk vatandaşı olmasıyla,

e) Kıyı tesisine gelen gemilerin, belirlenen rıhtımlara yanaştırılmasıyla ve bu rıhtımların gemi yanaştırılmasına uygunluğunun sağlanmasıyla,

f) Kıyı tesisinin bakımı ve onarım işlerinin yapılmasıyla; bu Yönetmelik kapsamında belirlenen teknik kriterlerin yerine getirilmesi ve bu kriterlerin devamlılığının sağlanmasıyla,

g) Kıyı tesisinin projesine uygun batimetri değerlerinin korunmasının sağlanmasıyla,

ğ) 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun kapsamında kalan kıyı tesisine yönelik olarak anılan kanun kapsamındaki zararlara karşı mali sorumluluk sigortasının yaptırılmasıyla,

h) Çevresel Etki Değerlendirme gereklerine, İdarece uygun görülmüş gemi simülasyon modelleme içeriğine, inşaat projesi veya hesap raporunda yer alan kriterlere ve onaylı imar planında yer alan özel hükümler varsa bu hükümlere uygun işletmecilik yapılmasıyla,

ı) Tesislerde ilk yardım üniteleri ve teçhizatının her an kullanıma hazır halde bulundurulmasıyla,

i) Kıyı tesisi işletme izni kapsamındaki iş ve işlemlerin İdarece kurulan elektronik sistem yoluyla yapılması halinde İdarenin istediği şekilde bilgi ve belgeleri sisteme doğru olarak ve zamanında yüklemekle,

j) Kıyı tesisi tesis bilgi formundaki bilgilerini güncel tutmakla,

k) Liman arayüzünde yer alan güç ünitelerinin liman operasyonlarına engel olmayacak şekilde konumlandırılmasıyla,

yükümlüdür.

(2) Kıyı tesisi izni düzenlenmesi sonrasında tesisin faaliyeti süresince bölge liman başkanlığı/liman başkanlığınca veya kıyı tesisine yapılacak denetim sonucunda bu maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı tespitler yapılması halinde 19 uncu maddede belirtilen hususlar kapsamında İdari para cezası işlemleri gerçekleştirilir.

Yat limanlarında kapasite

MADDE 18- (1) Ek-6 kapsamında faaliyet gösteren ve bünyesinde bakım onarım ve kışlama faaliyetleri gibi unsurların gerçekleştirildiği çekek alanında karada park kapasitesi; İdare tarafından, söz konusu tesiste kara park alanının büyüklüğü ile karaya çekilen ortalama tekne boyutları göz önüne alınarak belirlenir.

(2) Ek-6 kapsamında faaliyet gösteren kıyı tesislerinin denizde bağlama kapasitesi; İdare tarafından, tesisin onaylı imar planı esas alınarak bağlamaya uygun yanaşma yeri toplam boyunun beşe bölünerek (Kıçtan kara şekilde yanaşacak tekne genişliği ortalama 5 metre alınır.) elde edilen tam sayıya karşılık gelen yat sayısıdır.

(3) Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye İdare yetkilidir.

İdari para cezası

MADDE 19- (1) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre bölge liman başkanlığı/liman başkanlığı tarafından aşağıdaki idari para cezaları uygulanır:

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 10.000 TL idari para cezası kesilir.

b) 11 inci maddenin birinci fıkrasına ve 12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 20.000 TL idari para cezası kesilir.

c) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (c), (e) ve (h) bentlerine aykırı hareket edenlere her bir bent için ayrı ayrı olmak üzere 50.000 TL idari para cezası kesilir.

ç) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendine aykırı hareket edenlere 10.000 TL idari para cezası kesilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında uygulanan idari para cezalarına esas aykırılığın kıyı tesisi izni süresi içerisinde tekrarının tespit edilmesi halinde para cezaları iki katı olarak uygulanır.

(3) Bu maddede belirtilen idari para cezaları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(4) İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve tebligat usulleri ve idari yaptırımların uygulanmasına ilişkin hususlarda 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, diğer hususlarda 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

(5) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda idarî ve cezaî müeyyide uygulanması, diğer mevzuatta öngörülen alıkoyma tedbirlerine ve diğer ceza ve tedbirlerin uygulanmasına halel getirmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20- (1) 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yönetmelikten önceki başvurular

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce İdareye yapılmış bulunan ve henüz sonuçlandırılmamış olan başvurulara bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Mevcut tesislere yönelik geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) İdareden kıyı tesisi izni veya diğer başvurular kapsamında kalan hususlara yönelik alınmış izinler süresi içerisinde geçerlidir.

Başvuru

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Kıyı tesisi izin sürecinin e-Devlet üzerinden elektronik ortama taşınması için gerekli düzenlemeler tamamlanıncaya kadar izin başvuruları dilekçe yoluyla yapılır.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız