16 Kasım 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32015

YÖNETMELİK

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI

KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ

KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMI

İHALELERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/1/2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Birim: Merkezde Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, daire başkanlıkları ve Genel Müdüre veya Genel Müdür yardımcılarına doğrudan bağlı şube müdürlüklerini; taşra teşkilatında Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü, başmüdürlükler ve taşra şube müdürlüklerini,”

“ö) Taşra teşkilatı: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü, başmüdürlükler ile taşra şube müdürlüklerini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Başmüdürlük İhale Komisyonu:

1) Başkan: İlgili başmüdür yardımcısı.

2) Üye: İhale dosyasını hazırlayan servisin şefi.

3) Üye: Muhasebe servisi şefi.

4) Üye: Talep sahibi servisin veya konuyla ilgili servisin şefi.

5) Üye: Konuyla ilgili diğer personel.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İdari şartname ve sözleşme taslakları Merkezde Hukuk Müşavirliği, Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve ilgili birimlerce; Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde avukat ve Muhasebe Şube Müdürlüğü, AAF İşletme Müdürlüğünde avukat bulunmaması durumunda Afyonkarahisar Başmüdürlüğü avukatı tarafından, diğer başmüdürlükler ve taşra teşkilatı şube müdürlüklerinde ise avukat ve muhasebe servisi şefliğince incelenir. Taslaklar, Hukuk Müşavirliğine ve hukuk bürolarına diğer birimlerin görüşü ile birlikte gönderilir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik 8/10/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.