15 Kasım 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32014

YÖNETMELİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ

METEOROLOJİSİ VE ÇEVRESEL UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rüzgâr Enerjisi Meteorolojisi ve Çevresel Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rüzgâr Enerjisi Meteorolojisi ve Çevresel Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

c) Merkez (İYTE-RÜZMER): İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rüzgâr Enerjisi Meteorolojisi ve Çevresel Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç)  Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,

e)  Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a)  Rüzgâr enerjileri konularında bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak.

b)  Bölümler arası ortak araştırmaları desteklemek ve organize etmek.

c) Enstitüde yapılan yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları ile diğer araştırmalarda, araştırmacıların Merkezin olanaklarından yararlanmasını sağlamak.

ç) Endüstrinin ihtiyaç duyduğu ve gelişmesine olanak sağlayacak araştırma ve uygulama projelerini yürütmek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurumları ve özel kuruluşlara danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek; seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemek.

e)  İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası araştırma kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (l) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Rüzgâr enerjileri konularında araştırma, geliştirme ve uygulama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle etkin iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemek.

b) Rüzgâr enerjileri yöntemleri içeren konularda danışmanlık hizmetleri vermek ve kurslar, çalıştaylar ve seminerler düzenlemek.

c) Araştırma ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde rüzgâr enerjisi alanında uzman akademik ve endüstriyel elemanlardan yararlanmak.

ç) Enstitüde ve diğer üniversitelerde öğrenim gören her düzeydeki öğrenciye Merkezin faaliyet alanlarındaki eğitim ve araştırmalarına destek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, rüzgâr enerji sistemleri üzerine deneyimi olan Enstitü öğretim elemanları arasından  Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Rektör, Müdürün önerisi üzerine Enstitü öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün yokluğunda yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a)  Merkezi temsil etmek.

b) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Merkezi yönetmek.

c) Merkez personelinin ve fiziki altyapının Merkezin amaçlarına uygun olarak düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla iş birliği protokolleri hazırlayıp, onay için Rektöre sunmak.

e) Yönetim Kuruluna her yıl sonunda, Merkezin çalışmaları hakkında faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Enstitüde tam gün çalışan, rüzgâr enerjileri, enerji, malzeme ve çevre alanlarında çalışmaları, yayın, araştırma ve uygulama birikimi bulunan öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından doğrudan görevlendirilen iki, Fen Fakültesi öğretim üyeleri arasından Fen Fakültesi Dekanı tarafından Fakülte Kurulu görüşü alınarak önerilen dört kişi arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki, Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri arasından Mühendislik Fakültesi Dekanı tarafından Fakülte Kurulu görüşü alınarak önerilen altı kişi arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla bir süre ile Enstitü dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir kez ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine  üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirlemek.

c) Merkeze bağlı laboratuvarların ve cihazların kullanım ilkelerini belirlemek.

ç) Enstitüde bölümler arasında iş birliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacı ile protokoller düzenlemek.

d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Enstitü içinden ve dışından Merkezin faaliyet alanları ile ilgili bilim insanları, sanayiciler, kamu kurumları ve özel kuruluşların temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az beş en fazla on iki üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kere toplanarak Merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerine Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje grupları ve merkez birimleri

MADDE 13- (1) Proje gruplarının ve Merkez birimlerinin sayısı, çalışma konuları ve görev süreleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.